Onze vacatures

twee leden Raad van Toezicht

Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) is een zelfstandige kleinschalige hogeschool met ruim 700 bachelor- en 200 masterstudenten en met professionaliseringsactiviteiten voor ruim 1250 deelnemers per jaar. KPZ is een katholieke lerarenopleiding met een open identiteit. De hogeschool leidt op tot leraar basisonderwijs in een tweejarige of vierjarige deeltijdvariant. Daarnaast heeft KPZ een eigen masteropleiding: Leiderschap en Innovatie in Kind en Educatie (MLIKE). Verder verzorgt zij samen met andere onderwijsinstellingen twee masteropleidingen: Leren & Innoveren (MLI) en Leadership in Education (MLE). Ook worden meerdere post-hbo erkende diploma-opleidingen verzorgd zoals Specialist Onderwijsbehoeften en Gedrag, Specialist jonge kind, Taalcoördinator en De Nieuwe Leraar.

voorzitter en twee leden voor de Raad van Commissarissen

Voor een zorgaanbieder in het midden van het land op het gebied van palliatieve thuiszorg, particuliere thuiszorg, 24-uurs thuiszorg, overbruggingsthuiszorg en wijkverpleging zijn wij op zoek naar Een voorzitter en twee leden voor de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties, mede in relatie tot de maatschappelijke en commerciële doelstelling van de vennootschap. De Raad van Commissarissen is toezichthouder, werkgever en adviseur van de bestuurder en adviseur van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

lid Raad van Toezicht

De stichting Fryske Akademy is op 10 september 1938 opgericht in Leeuwarden. Volgens haar statuten heeft de Akademy als doel "het instandhouden van een werkgemeenschap, die zich toelegt op het beoefenen van de wetenschap die met Fryslân, het Friese volk en zijn cultuur in al haar uitingen, en zulks in de ruimste zin, verbonden is". Na ruim 80 jaar is deze opdracht, die de Friese samenleving de Akademy bij de stichting meegaf, nog altijd leidend. De Fryske Akademy verricht wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, de meertalige samenleving en de regionale geschiedenis van Fryslân en levert daarmee een kritisch opbouwende bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving en aan het internationale wetenschappelijke debat. De Fryske Akademy verricht dit werk vanuit een sterk engagement met Fryslân en de Friezen.

lid Raad van Commissarissen

De Huismeesters is een woningcorporatie, zichtbaar in de buurten. Wij zetten ons in voor mensen met een laag inkomen, die niet zelf in hun woonbehoefte kunnen voorzien. Wij zijn een corporatie die oog en oor hebben voor de mensen die wij willen helpen. Dit doen wij vanuit onze intrinsieke motivatie. Wij doen dit niet alleen, maar samen met onze maatschappelijke partners. Door samen te werken met de juiste partners maken we gebruik van elkaars kwaliteiten en bereiken we meer en betere resultaten. De Huismeesters biedt ruim 8.000 mensen een passend en betaalbaar (t)huis in de gemeente Groningen. Met een solide en professionele organisatie zijn wij actief aanwezig in de wijken. Wij staan dichtbij de mensen. Wij zijn een echte buurtcorporatie. De Huismeesters staat midden in de maatschappij en weet wat er speelt. Wij dragen, samen met onze partners, bij aan een omgeving waar het goed en fijn wonen is.

Drie leden Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. Caparis is een sociale onderneming die in opdracht van acht Friese gemeenten ontwikkeling, begeleiding en werkgelegenheid biedt voor mensen die minder makkelijk op eigen kracht aan het werk komen. Het gaat hierbij met name om mensen die onder de Participatiewet vallen, waaronder de voormalige sociale werkvoorziening. Bij Caparis werken in totaal ongeveer 2.000 mensen. De hoofdstructuur bestaat uit drie werkbedrijven: Productie, Diensten en Stream. Deze bedrijven werken voor circa 450 klanten. Naast de werkbedrijven is er een unit ‘beschermd werk’. Caparis biedt meer dan alleen een baan. Denk aan structuur, zekerheid, sociale contacten, leermomenten, handvatten voor een duurzame en vitale levensstijl en de mogelijkheid om talenten verder te ontwikkelen.

Twee leden Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. Cedin richt zich op het helpen van scholen om hun kwaliteit te verbeteren en kinderen te helpen met wie het in de ontwikkeling op school of thuis niet goed gaat. Dit is de alledaagse formulering voor het statutaire doel dat Stichting Cedin kent: ‘de kwaliteit van het onderwijs en aanverwante educatieve instellingen te bevorderen en te helpen bij de verbetering van de efficiëntie en effectiviteit, zulks onmiddellijk of middellijk en mitsdien zelfstandig dan wel in samenwerking met één of meer anderen, waaronder mede begrepen de met haar in een groep verbonden rechtspersonen’. Cedin is met name actief in het onderwijs en de jeugdzorg in Friesland, Groningen en Drenthe. De organisatie ontwikkelt zich gezond en zet in op groei. Bij de stichting werken ca. 180 medewerkers. Cedin is gevestigd in Drachten, maar het meeste werk wordt uitgevoerd op scholen en in de praktijken voor jeugdzorg.

Twee leden Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is een specialist in verslavingszorg met locaties in Friesland,  Groningen en Drenthe en levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. De ambitie van VNN is als volgt geformuleerd: VNN wil zorgen voor goede verslavingszorg, beschikbaar voor iedereen die dat nodig heeft in Noord-Nederland. De organisatie wil erkend zijn als dé expert in het behandelen van verslaving en psychiatrische comorbiditeit. VNN biedt met haar netwerkpartners op efficiënte wijze de meest effectieve zorg voor alle mensen met verslavingsproblemen die zorg behoeven en is baanbrekend op het gebied van transgenerationele verslaving. VNN hanteert drie bronnen die behulpzaam zijn bij besluitvorming en koersbepaling: het professionele perspectief, het wetenschappelijke perspectief en het perspectief van cliënten en naasten binnen de context van de maatschappelijke opdracht. Vanuit de herstelgedachte, individueel en maatschappelijk, biedt VNN cliënten een nieuw perspectief op een ander leven zonder verslaving. 

Lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. NHL Stenden Hogeschool is in 2018 ontstaan door een fusie tussen NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. De onderwijsinstelling heeft 24.000 studenten en 2.000 medewerkers. NHL en Stenden hebben besloten om hun krachten te bundelen en samen één sterke hogeschool te worden. Sterk in het naar de toekomst toe veiligstellen van het gezamenlijke brede aanbod aan opleidingen voor haar verzorgingsgebied. Sterk op het vlak van een vernieuwende, ten opzichte van andere hogescholen onderscheidende manier waarop onderwijs wordt gegeven: ‘Design Based Education’, gebaseerd op het gedachtengoed van ‘Design Thinking’. Sterk in de rol die de hogescholen hebben als innovatiemotor voor de regio’s waarin zij actief zijn. Sterk in het als multicampus hogeschool profileren van het internationale karakter van het onderwijs, waardoor afgestudeerden als ‘global competent citizens’ overal ter wereld inzetbaar zijn. Het uitgesproken internationale profiel biedt de studenten een internationale en interculturele leer- en werkomgeving. De curricula, onderwijsinhoud en onderwijscultuur zijn in de kern internationaal en multicultureel.

Directeur-bestuurder

Reactietermijn gesloten. Jeugdhulp Friesland staat voor de rechten van het kind en geeft specialistische hulp bij opgroeien en opvoeden. De uitgangspunten voor behandeling en zorg zijn: dialoog gestuurd, oplossingsgericht, systeemgericht, resultaatgericht en competentiegericht. Deze behandeling en zorg worden verleend vanuit verschillende zorgonderdelen, ingericht naar de zorgvraag van het kind en de ouders. Als gespecialiseerde instelling heeft de organisatie een duidelijke positie ingenomen in de tweede en derde lijn. Jeugdhulp Friesland zoekt nadrukkelijk de samenwerking met ketenpartners en met de wijk- en gebiedsteams in de verschillende gemeenten. Bij Jeugdhulp Friesland werken ongeveer 650 mensen (479 fte).

Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing

Reactietermijn gesloten. Healthy Ageing is één van de strategische zwaartepunten van de Hanzehogeschool Groningen (HG) én van Noord-Nederland. Het strategische doel van het HG-speerpunt Healthy Ageing is het bevorderen van leefbaarheid, (positieve) gezondheid en preventie met betrekking tot de participatie van burgers in de samenleving.  De Hanzehogeschool is daarbij een nationaal én internationaal erkende en gewaardeerde University of Applied Sciences op het gebied van Healthy Ageing (HA). Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) wil maatschappelijke en economische impact realiseren via co-creatie. Dit zijn samenwerkingsverbanden met hogescholen en universiteiten, bedrijven, overheden en andere publieke en maatschappelijke organisaties.