lid Raad van Toezicht

Jeugdhulp Friesland staat voor de rechten van het kind en geeft specialistische hulp bij opgroeien en opvoeden. De uitgangspunten voor behandeling en zorg zijn: dialoogge-stuurd, oplossingsgericht, systeemgericht, resultaatgericht en competentiegericht. De leden van de Raad van Toezicht werken integraal en overstijgend en hebben allen een of meer aandachtsgebieden. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt als werkgever toezicht op de ontwikkelingen op het gebied van positionering en de strategie van de organisatie.

Directeur-bestuurder

Reactietermijn gesloten. Biblionet Groningen is de netwerkorganisatie van openbare bibliotheken in de provincie Groningen en de uitvoeringsorganisatie van het bibliotheekwerk in 19 Groningse gemeenten en de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) voor alle Groningse bibliotheken. Als directeur-bestuurder bent u resultaatverantwoordelijk voor de stichting Biblionet Groningen en aanspreekbaar op het maatschappelijk en financieel rendement. Als eindverantwoordelijke ontwikkelt u in samenspraak met het managementteam, de strategische koers.

Human Recources Manager

Reactietermijn gesloten. JC-Electronics is een relatief jong, innovatief, internationaal en snelgroeiend bedrijf, met ruim 200 medewerkers, dat gebruikte en defecte elektronica reviseert voor bedrijven en fabrieken en hierop service op verleent. De elektronica wordt op deze manier weer beschikbaar voor de klant of voor de markt en kan opnieuw ingezet worden in productieprocessen. Met deze bedrijfsactiviteit levert JC-Electronics een bijdrage aan de circulaire economie. Kernwaarden van het bedrijf zijn duurzaamheid, klantgerichtheid, continu verbeteren en investeren. JC-Electronics investeert voortdurend in mensen, technische kennis en apparatuur. Zo worden de ca. 80 medewerkers van de technische dienst continu bijgeschoold.

lid Raad van Bestuur

Reactietermijn gesloten. Patyna is een gespecialiseerde organisatie voor ouderenzorg en biedt naast intramurale zorg ook, wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en WMO. Het werkgebied van Patyna bestrijkt Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, De Fryske Marren, Waadhoeke en Tytsjerksteradiel. Patyna biedt met ongeveer 2.700 medewerkers en 2.300 vrijwilligers zorg- en dienst-verlening aan met name ouderen waarbij welzijn en welbevinden leidend is. Wonen, welzijn, zorg en behandeling wordt zo ingericht dat cliënten zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen houden. De vacature lid Raad van Bestuur ontstaat binnenkort.

hoofd Zorg

Reactietermijn gesloten. Dialysecentrum Groningen (DCG) is een zelfstandige organisatie met een focus op de patiënt met chronisch nierfalen. DCG biedt met 150 medewerkers thuis- en centrumdialyse op vier locaties in de buurt van ziekenhuizen in Groningen, Stadskanaal, Assen en Scheemda. DCG werkt nauw samen met het UMCG, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant Zorggroep - locatie Refaja, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en huisartsen. Op korte termijn ontstaat de vacature voor hoofd Zorg.

lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland met 12 locaties in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Assen en Leek. Het opleidingencentrum biedt beroepsopleidingen en Leven Lang Leren-trajecten aan, aan jongeren en volwassenen. Het Alfa-college biedt aan ruim 13.000 studenten een groot aantal middelbare beroepsopleidingen en verzorgt daarnaast voortgezet algemeen volwassenenonderwijs voor 2.000 cursisten en tal van educatieve trajecten. In de Raad van Toezicht ontstaat per 1 januari 2019 een vacature.

Bestuurssecretaris

Reactietermijn gesloten. Een vertrouwd thuis, persoonlijke aandacht en boeiend werk. De Zijlen biedt dit aan circa 1.100 mensen met een verstandelijke beperking op 65 woon- en dagbestedingslocaties in de provincie Groningen. Het merendeel van de cliënten van De Zijlen heeft relatief zware zorg nodig. De dienstverlening van De Zijlen bestaat uit alle ondersteuning op het gebied van Wlz, Wmo en Jeugdwet. Op korte termijn ontstaat de vacature van bestuurssecretaris.