Onze vacatures

Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing

Healthy Ageing is een van de strategische zwaartepunten van de Hanzehogeschool Groningen (HG) én van Noord-Nederland. Het strategische doel van het HG-speerpunt Healthy Ageing is: ‘de Hanzehogeschool is een nationaal én internationaal erkende en gewaardeerde University of Applied Sciences op gebied van Healthy Ageing’. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met ruim 160 kennisinstellingen, overheden, organisaties/bedrijven en netwerkorganisaties. De bevordering van gezondheid en participatie van burgers in de samenleving vormen belangrijke elementen van de visie. Hierbij speelt technologie in toenemende mate een rol.

Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) is een zelfstandige kleinschalige hogeschool met ruim 700 bachelor- en 200 masterstudenten en met professionaliseringsactiviteiten voor ruim 1250 deelnemers per jaar. De hogeschool leidt op tot leraar basisonderwijs in een tweejarige of vierjarige deeltijdvariant. Daarnaast heeft KPZ een eigen masteropleiding: Leiderschap en Innovatie in Kind en Educatie (MLIKE) en verzorgt zij samen met andere onderwijsinstellingen twee masteropleidingen: Leren & Innoveren (MLI) en Leadership in Education (MLE). Ook worden meerdere post-hbo erkende diploma-opleidingen verzorgd zoals Jenaplan-onderwijs, Taalcoördinator, Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs en De Nieuwe Leraar. In de Raad van Toezicht ontstaan drie vacatures, waaronder die van voorzitter.

Directeur-bestuurder

Reactietermijn gesloten. Beter Wonen is actief in de woningmarktregio Oost-Nederland met een duidelijke focus op Almelo. “Beter Wonen staat voor goed en betaalbaar wonen in vitale buurten in Almelo voor mensen die hier niet zelf in kunnen voorzien. Om dit te bereiken, werken we actief samen met betrokken inwoners en maatschappelijke partners.” De organisatie verhuurt in totaal circa 6350 woningen. Daarnaast worden garages, parkeerplaatsen en bedrijfsruimtes verhuurd. De organisatie heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Bij de organisatie werken 90 medewerkers.

Leden Raad van Toezicht

De Noorderbrug is specialist voor mensen met hersenletsel, een chronische neurologische aandoening, de ziekte van Huntington en doofheid met complexe problematiek De organisatie is werkzaam op 32 locaties in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Op het vlak van doofheid is De Noorderbrug ook actief in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht. De Noorderbrug is een van de initiatiefnemers van het behandelprogramma Hersenz, voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dagelijks voeren de ca. 850 medewerkers van De Noorderbrug, ondersteund door meer dan 400 vrijwilligers, de zorgtaken van de organisatie uit voor ongeveer 1.600 cliënten, zowel thuiswonend met begeleiding als in de 24-uurs zorg wonend bij De Noorderbrug. De organisatie zoekt nadrukkelijk de samenwerking met (zorg)partners.

Coördinator e-health

Reactietermijn gesloten. De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) is de zorggroep in de provincie Groningen en Noord Drenthe die staat voor integrale zorg en kwaliteit. De GHC ontwikkelt, contracteert en faciliteert de levering van integrale zorg en stelt daarbij de zieke patiënt centraal: zorgverleners bieden de patiënt één samenhangend pakket zorg voor alle fasen van zijn/haar ziekte. Eén zorgverlener - de huisarts - is daarbij het centrale aanspreekpunt.De ontwikkelingen rond de digitalisering in de zorg, zoals e-health, persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s), communicatie apps en diverse portalen, gaan snel. Landelijk en regionaal wordt gewerkt aan het implementeren van deze nieuwe ontwikkelingen en aan het professionaliseren en standaardiseren van digitalisering in de zorg.

Lid Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. Woongroep Marenland is een woningcorporatie in Noordoost-Groningen, actief in de gemeenten Appingedam, Het Hogeland, Loppersum en Delfzijl. De organisatie verhuurt in totaal 2.500 woningen voor gezinnen, ouderen en jongeren. Daarnaast worden er garages, carports, parkeerplaatsen en enkele bedrijfsruimten verhuurd. De corporatie dankt haar naam aan de waterlopen (maren) die kenmerkend zijn voor het landschap in haar werkgebied. Per 1 september aanstaande ontstaat er vanwege reglementair aftreden een vacature in de Raad van Commissarissen.

Algemeen directeur

Reactietermijn gesloten. De NOM is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en heeft als missie het stimuleren van economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in de drie noordelijke provincies. Daarbij neemt zij als uitgangspunt het vastgestelde economische beleid van de drie provincies en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De NOM spant zich maximaal in om bij te dragen aan versterking van de economie in Noord-Nederland door het stimuleren van duurzaam winstgevende economische activiteiten vanuit expertise op het gebied van investeren en financieren, innoveren en acquireren. Als algemeen directeur bent u verantwoordelijk voor de continuïteit van de onderneming en voor de maatschappelijke opdracht die de NOM heeft.

lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. RIBW Groep Overijssel bevordert de geestelijke gezondheidszorg en begeleidt en ondersteunt mensen met een psychische en psychiatrische kwetsbaarheid bij het wonen, werken en leren, zodat ze hun dagelijks leven zo veel mogelijk zelf vorm kunnen geven. Bij de begeleiding gaat RIBW Groep Overijssel uit van de wensen en mogelijkheden van de cliënt en wordt ondersteuning geboden daar waar de cliënt woont, werkt, leert en recreëert. De organisatie heeft diverse locaties in Overijssel en telt circa 650 fte medewerkers. Het Centraal Bureau is gevestigd in Zwolle. In de Raad van Toezicht ontstaat medio dit jaar een vacature.

lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. Het Groninger Museum is een van de topattracties van de provincie Groningen en is bekend om zijn veelzijdige en spraakmakende tentoonstellingen en het spectaculaire gebouw. Als een van de aangewezen cultuurpijlers in/door de provincie Groningen draagt het museum bij aan het aantrekkelijker maken van Groningen door een breed en kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod. Het museum geniet grote nationale en internationale bekendheid door zijn originele presentaties, innovatieve overdrachtsvormen en gevarieerde kunstcollectie. Het Groninger Museum richt zich op een breed publiek.

leden Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. CVO Noord-Fryslân is een vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De vereniging bestaat uit drie scholen, het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden, CSG Comenius in Leeuwarden en CSG Ulbe van Houten in St. Annaparochie, waar circa 4.000 leerlingen voortgezet onderwijs volgen. Het totale personeelsbestand telt 364 fte. De Raad van Toezicht, bestaande uit zes leden, houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur van de vereniging en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. Dit geldt voor zowel de beleidsvoorbereiding als voor de beleidsuitvoering.