twee leden Raad van Commissarissen

Reactietermijn gesloten. De Antonius Zorggroep is een ondernemende organisatie die staat voor kwalitatieve integrale zorg voor alle inwoners in de regio Zuidwest-Friesland, de gemeente Noordoostpolder en de gemeente Urk. Deze zorg wordt afgestemd op de persoonlijke behoefte van de cliënten in alle levensfasen. De Antonius Zorggroep bestaat uit het Antonius Ziekenhuis met de locatie Sneek en een zorgvoorziening in Emmeloord en de thuiszorgorganisatie Thuiszorg Zuidwest Friesland. De organisatie hecht aan een goede samenwerking met de zorgverleners in de regio. “Samen zorgen wij voor de beste zorg, veilig en dichtbij”. Zowel het ziekenhuis als de thuiszorg zijn nauw met de inwoners in haar werkgebied verbonden. In verband met het verstrijken van de statutaire zittingsperiode van twee leden worden gezocht

twee leden Raad van Commissarissen

Voor een van de vacante posities wordt een kandidaat gezocht met ruime ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling. Iemand die uit ervaring weet wat het vormgeven van en het uitvoering geven aan veranderingsprocessen in grote complexe organisaties met professionals betekent en tevens over ruime ervaring beschikt met betrekking tot vraagstukken op het gebied van hedendaags strategisch human resources beleid. Deze kandidaat zal tevens lid worden van de Remuneratiecommissie.

Voor de andere vacature wordt een kandidaat gezocht met een bedrijfseconomische of accountancy-opleiding op universitair niveau. Iemand met ruime kennis van en ervaring met financiën en inzicht in vraagstukken met betrekking tot bedrijfsvoering en digitalisering. Gedacht wordt aan een kandidaat met ervaring in een (eind-)verantwoordelijke managementpositie in het bedrijfsleven, de zorgsector, accountancy of bancaire sector. Deze kandidaat zal voorzitter worden van de Auditcommissie.

De Raad van Commissarissen, bestaande uit zes leden, voert zijn taken uit conform de Governancecode voor de zorg en de statuten en het reglement van de organisatie. De Raad van Commissarissen stelt zich onafhankelijk op en vervult zijn rol zonder last of ruggenspraak. De Raad houdt integraal toezicht op de vaststelling van strategie en beleid alsmede op de uitvoeringsplannen enerzijds en monitoring van de realisatie daarvan anderzijds. Daarnaast fungeert de Raad als klankbord voor de Raad van Bestuur en geeft adviezen op basis van deskundigheid en inzicht. Tot slot vervult de Raad de rol van werkgever voor de Raad van Bestuur. De tijdsbesteding die de functie vraagt is ongeveer 150 uur per jaar.

Gelet op de samenstelling van de Raad zal bij de selectie de voorkeur uitgaan naar kandidaten die in de Noordoostpolder of Friesland woonachtig zijn en/of werken en het streven is er op gericht dat minimaal één van de vacatures vervuld gaat worden door een vrouw.

Van beide kandidaten wordt verwacht dat zij een academisch werk- en denkniveau hebben en beschikken over:

  • kennis en werkervaring om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde vraagstukken;
  • bekendheid met de onderwerpen van corporate governance en inzicht in de taken en de rollen tussen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur;
  • het vermogen om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
  • het vermogen om het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
  • het vermogen om in teamverband te werken en tegelijkertijd dat zij in staat zijn om zich ten opzichte van elkaar binnen de Raad en ten opzichte van de Raad van Bestuur onafhankelijk en positief kritisch op te stellen;
  • de nodige tijd en energie die nodig zijn voor het kwalitatief goed kunnen vervullen van de functie en affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie die Antonius Zorggroep.

Daarnaast wordt verwacht dat de kandidaten een juiste balans weten te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

Indien u belangstelling heeft, dan nodigen wij u graag uit om uw CV met een begeleidend schrijven uiterlijk donderdag 7 december a.s. te mailen aan vacature@talent-performance.nl met een duidelijke vermelding naar welke vacature u solliciteert. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.