lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten.Na een intensieve periode van zorgvuldige voorbereiding ontstaat per 1 januari 2018 NHL Stenden Hogeschool. NHL en Stenden hebben besloten om hun krachten te bundelen en samen één sterke hogeschool te worden waar op een onderscheidende manier onderwijs wordt gegeven: ‘Design Based Education’, gebaseerd op het gedachtegoed van ‘Design Thinking’. NHL Stenden Hogeschool heeft circa 25.000 studenten en 2.250 medewerkers in binnen- en buitenland. De hogeschool heeft in Nederland vestigingen in Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Meppel en op Terschelling. In het buitenland zijn er vestigingen in Bangkok (Thailand), Denpasar (Indonesië). Doha (Qatar) en Port Alfred (Zuid-Afrika). De hogeschool heeft 14 academies waar opleidingen, lectoraten en kenniscentra/leerbedrijven zijn ondergebracht. Dit zijn de volgende academies: Hotel management; Leisure & Tourism; Technology; ICT & Creative Technologies; Economie; Business & Commerce; Maritiem; Communicatie en Media; Primair Onderwijs; Voorgezet Onderwijs; Zorg; Welzijn; Management; Bestuur.

NHL Stenden Hogeschool zoekt een

lid Raad van Toezicht

De Bijzondere Medezeggenschapsraad is uitgenodigd om een kandidaat voor te dragen. De kandidaat die wordt gezocht is een relatief jonge alumnus van NHL Hogeschool of van Stenden Hogeschool. Een stevige persoonlijkheid, met circa 10 jaar werkervaring, waaronder managementervaring, bij voorkeur iemand uit de digitale branche en met affiniteit met het onderwijs. In zijn algemeenheid wordt van de kandidaat verwacht dat hij of zij openstaat voor belangrijke maatschappelijke onderwerpen, een stevige persoonlijkheid is, kritisch, analytisch, proactief, communicatief, onafhankelijk denkend, betrouwbaar, integer, omgevingsbewust en openstaat voor andermans visie en daarover de dialoog kan aangaan.

Daarnaast wordt van de kandidaat verwacht dat hij of zij affiniteit heeft met hoger onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie en beschikt over:

 • oog voor onderwijsleerprocessen, studenten en docenten;
 • kennis van en inzicht in (regionale) economie en arbeidsmarkt;
 • internationale oriëntatie;
 • een breed sociaal-maatschappelijk overzicht;
 • kennis van en visie op de ontwikkelingen m.b.t. een moderne toezichtcultuur of zich dit eigen wil maken;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
 • voldoende tijd om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen en ook voor educatie en voor het volgen van ontwikkelingen op het gebied van onderwijs.
 • De Raad van Toezicht telt negen leden en houdt integraal toezicht op de realisatie van het strategisch (meerjaren-)beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de hogeschool. Daarnaast staat de Raad het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord. De Raad van Toezicht is tevens de werkgever van de leden van het College van Bestuur en is daarmee verantwoordelijk voor de selectie, benoeming, het vaststellen van de beloning en ontslag van de leden van het College van Bestuur. Tot slot is de Raad ook verantwoordelijk voor het jaarlijks evalueren van het functioneren van het College als geheel en de leden individueel. Bij het vervullen van zijn taak als toezichthouder draagt de Raad van Toezicht zorg voor een goede balans tussen inhoudelijk betrokken zijn en afstand bewaren. De Raad van Toezicht vergadert regulier circa vijf keer per jaar. Voor de commissies van de Raad geldt een vergelijkbare frequentie. Daarnaast wordt er tijd vrijgemaakt voor werkbezoeken, de contacten met de medezeggenschap (minimaal twee keer per jaar), themabijeenkomsten en educatie. Voor het lidmaatschap moet gerekend worden op een tijdsbesteding van ongeveer 120 uur per jaar. De vergaderingen worden op een van de locaties van de hogeschool gehouden, doorgaans van 18.00 tot 20.00 uur. Commissievergaderingen worden voorafgaand aan de raadsvergaderingen gepland en daarbuiten.

  Informatie
  Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

  Graag zien wij CV en begeleidende brief tegemoet. U kunt tot en met uiterlijk vrijdag 15 december a.s. reageren naar: vacature@talent-performance.nl onder vermelding van NHL Stenden Hogeschool.