Talent Performance

Talent Performance helpt bij het invullen van sleutelposities op strategisch en tactisch niveau in uw organisatie. Daartoe behoort ook de werving en selectie van kandidaten voor toezichthoudende functies. Wij werken voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende branches. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. Wij volgen bestuurders, directeuren en managers in hun loopbaan. Daarnaast maken wij, indien passend, gebruik van media search.

Talent Performance heeft opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren. Daaronder opmerkelijk veel vaste relaties. Zij voelen zich aangesproken door de visie van Talent Performance op vraagstukken rond leidinggeven, teamvorming en persoonlijke ontwikkeling.

 

Onze Visie

„Een succesvolle organisatie streeft naar diversiteit en evenwicht in de top”

Annelize Wilpstra

Een succesvolle organisatie streeft naar diversiteit in de top. Verschillende competenties, persoonlijkheden en achtergronden moeten goed met elkaar in evenwicht zijn. De werkwijze van Talent Performance is daarom gericht op diversiteit en evenwicht.

Onze visie komt tot uitdrukking in ons aanbod en onze werkwijze. Maar ook in een drietal speciale aandachtsgebieden:

 • diversiteit in de samenstelling van bestuur of managementteam
 • de vrouwelijke component in bestuur of management
 • verjonging van de Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht

Diversiteit in teams

Talent Performance streeft bij de samenstelling van een team altijd naar diversiteit. Dat betekent dat onze focus is gericht op het samenstellen van een team, waarin de leden elkaar onderling versterken en waarin de verschillende competenties, persoonlijkheden en achtergronden goed met elkaar in evenwicht zijn.

Vrouwen in managementposities

Talent Performance heeft, indien passend, bij het uitvoeren van haar opdrachten extra aandacht voor de vrouwelijke component in het bestuur of management. Als wij in specifieke gevallen onze executive search op vrouwen richten, dan heeft dat pragmatische redenen. Kwaliteiten van vrouwen zijn helaas nog schaars in de top.

Wij beschikken over een databank met talentvolle vrouwen, waaronder zowel vrouwen in eindverantwoordelijke functies, als kandidaten die nog volop bezig zijn met hun eigen professionele ontwikkeling. We verwachten dat de komende jaren veel van deze vrouwen zullen doorstromen naar zwaardere bestuurs- en managementfuncties. Dit om de eenvoudige reden dat sommige kwaliteiten, noodzakelijk voor een succesvol team, vaker bij vrouwen dan bij mannen zijn aan te treffen.

Raad van Commissarissen – Raad van Toezicht

Corporate governance heeft ervoor gezorgd dat organisaties professioneler omgaan met hun Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Dat begint bij de samenstelling van de raad en de selectie van nieuwe kandidaten. Het ‘zoeken in de eigen kennissenkring’ past daar niet meer bij. Wil men de professionaliteit vergroten, dan wordt de werving uitbesteed aan een professioneel bureau.

Talent Performance ondersteunt de werving van leden voor Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. Ook hier geldt: diversiteit en evenwicht geeft een meer  succesvolle raad. Om die reden heeft Talent Performance, indien passend, bij het uitvoeren van haar opdrachten extra aandacht voor de vrouwelijke component en voor verjonging van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht.

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde leeftijd van raadsleden nu op 58 jaar ligt. Vaak vinden de opdrachtgevers onze aandacht voor jongere kandidaten dan ook verrassend. We zien dergelijke kandidaten niet in plaats van, maar het liefst in combinatie met mensen met een gedegen ervaring. Het blijkt dat mannen en vrouwen die volop bezig zijn met hun eigen professionele ontwikkeling, een belangrijke toegevoegde waarde hebben.

Naast het werven van kandidaten voor de Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht ondersteunt Talent Performance zelfevaluaties.

Ons aanbod

Het aanbod van Talent Performance omvat de volgende onderdelen:

 •   talent search
 •   advies en begeleiding
 •   performance check (assessments)
 •   boardroom consultancy

Elke opdracht is maatwerk. Het kan, in overleg met de opdrachtgever, de vorm krijgen van een uitbesteding of een begeleiding. Bij uitbesteding werft en selecteert Talent Performance kandidaten en presenteert aan de opdrachtgever een beperkt aantal kandidaten die voldoen aan het profiel. Bij begeleiding van een wervings- en selectieproces wordt onze expertise toegevoegd aan de knowhow waarover de opdrachtgevende organisatie zelf beschikt. Voor de performance check maakt Talent Performance gebruikt van een methodiek met een sterk voorspellend resultaat.

Executive search

Het werven van kandidaten begint altijd met het in kaart brengen van de ideale kandidaat. Voor het opstellen van het gewenste profiel wordt uitgebreid kennis gemaakt met de organisatie en bij het in kaart brengen van het gewenste profiel wordt rekening gehouden met de samenstelling van het bestaande team. Belangrijk is om het profiel specifiek genoeg te houden en tegelijkertijd ook interessant te laten zijn voor kandidaten waaraan niet in eerste instantie wordt gedacht.

Voor het vinden van de juiste kandidaten gebruiken we uiteenlopende instrumenten: executive search, het uitgebreide netwerk waarover wij beschikken, onze databank en indien gewenst media search. De medewerkers van Talent Performance beschikken over de discretie en het inlevingsvermogen om kandidaten op de juiste manier te benaderen en te informeren.

Assessments

Assessments kunnen extra zekerheid geven bij het selecteren van een kandidaat. Talent Performance maakt gebruikt van een methodiek met een sterk  voorspellend resultaat.

Kenmerkend voor onze methodiek is:

 • de grote mate van objectiviteit
 • het sterk voorspellende resultaat
 • de gebruiksvriendelijkheid
 • de laagdrempeligheid

Behalve in wervings- en selectieprocedures wordt de methodiek toegepast bij:

 • herstructurering van organisaties
 • management development-programma’s
 • traineeship-programma’s
 • coaching
 • analyse van de samenstelling van een directie- en  managementteam
 • vraagstukken over de samenwerking binnen teams
 • loopbaanvraagstukken.

Advies en begeleiding bij selectieprocedures

Als externe deskundige worden Talent Performance vaak bij (her-)plaatsingen procedures betrokken. Bij deze opdrachten ondersteunen wij de opdrachtgever bij het opstarten van de selectieprocedure, het opstellen van de gewenste profielen, de selectiegesprekken en de beoordeling. Met deze werkwijze wordt onze expertise toegevoegd aan de knowhow waarover de opdrachtgevende organisatie zelf beschikt.

Boardroom consultancy

Vanuit onze betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en kandidaten ontstaan goede en langdurige relaties en worden wij gevraagd voor aanvullende diensten onder de noemer boardroom consultancy.

Daarbij gaat het meestal om de verdere professionele ontwikkeling van de geplaatste kandidaat: het ondersteunen bij toekomstgericht denken; het zoeken naar zijn of haar kernkwaliteiten; de persoonlijke ontwikkeling in verhouding tot de huidige werksituatie. Daarbij maken wij gebruik van onze jarenlange ervaring als interim-manager, schaduwmanager voor interim-opdrachten en coach.

Vacatures

Voor het vinden van de juiste kandidaten maken wij gebruik van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. Indien gewenst maken wij daarnaast gebruik van media search. Bij media search wordt de advertentie in ieder geval op deze pagina en op LinkedIn geplaatst. Media-search vacatures:

2 Leden Raad van Toezicht

Noorderpoort is een groot Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) in Noord-Nederland en heeft locaties in Groningen, Appingedam, Delfzijl, Hoogezand, Leek, Stadskanaal, Veendam, Winschoten, Winsum en Assen. Noorderpoort heeft ongeveer 1400 medewerkers en biedt een groot aantal beroepsopleidingen, welke worden verzorgd door de diverse scholen van Noorderpoort: gezondheidszorg en welzijn, automotive en logistiek, techniek en ICT, kunst en multimedia, business en administratie, laboratorium- en procestechniek, beveiliging, veiligheid en vakmanschap, entree onderwijs, maritiem, energie en algemene operationele technieken. Vanwege reglementaire redenen ontstaat per 1 januari 2018 en per 1 juli 2018 een vacature binnen de Raad van Toezicht.

Meer informatie...

2 Leden Raad van Toezicht

Noorderpoort is een groot Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) in Noord-Nederland en heeft locaties in Groningen, Appingedam, Delfzijl, Hoogezand, Leek, Stadskanaal, Veendam, Winschoten, Winsum en Assen. Noorderpoort heeft ongeveer 1400 medewerkers en biedt een groot aantal beroepsopleidingen, welke worden verzorgd door de diverse scholen van Noorderpoort: gezondheidszorg en welzijn, automotive en logistiek, techniek en ICT, kunst en multimedia, business en administratie, laboratorium- en procestechniek, beveiliging, veiligheid en vakmanschap, entree onderwijs, maritiem, energie en algemene operationele technieken. Daarnaast verzorgt Noorderpoort ook onderwijs voor inburgeraars en scholing voor laaggeletterden bij haar school voor educatie. Noorderpoort heeft ruim 12.500 studenten. Noorderpoort zoekt

2 leden Raad van Toezicht

Vanwege reglementaire redenen ontstaat per 1 januari 2018 en per 1 juli 2018 een vacature.
Voor de vacature die per 1 januari 2018 ontstaat wordt een kandidaat gezocht met kennis van en ervaring in de industrie, logistiek of circulaire economie. Gedacht wordt aan een, bij voorkeur, Groninger ondernemer die ervaring heeft met het mbo. Iemand die beschikt over goede financiële bedrijfseconomische kennis en ook begrijpt hoe publiek gefinancierde organisaties werken. Deze kandidaat zal lid worden van de commissie Control.

Voor de vacature die per 1 juli 2018 ingevuld gaat worden, wordt een kandidaat gezocht met kennis van, visie op en ervaring met de mogelijkheden die digitalisering en innovatie de maatschappij bieden en het onderwijs in het bijzonder. Ook van deze kandidaat wordt verwacht dat hij of zij werkt en/of woonachtig is in Noord-Nederland.

Van de kandidaten voor de beide functies wordt verwacht dat zij beschikken over de competenties: bestuurlijk inzicht; visie; kritische onafhankelijke oordeelsvorming; integriteit; (omgevings-)sensitiviteit; samenwerken. Daarnaast wordt van de kandidaten verwacht dat zij:

 • kennis hebben over en zich bewust zijn van de rol en de maatschappelijke functie
  die door Noorderpoort vanuit de identiteit en missie in de regio kan worden vervuld;
 • kennis hebben van en/of ervaring hebben met het besturen van organisaties;
 • kennis hebben van of ervaring hebben met hedendaags toezichthouden;
 • beschikken over een relevant maatschappelijk en bestuurlijk netwerk.
 • De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de vaststelling van strategie en beleid alsmede de uitvoeringsplannen enerzijds en monitoring van de realisatie daarvan anderzijds. De Raad richt zich vooral op het bewaken van de kwaliteit, de continuïteit en de integriteit van bestuur en organisatie vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de visie en de missie van Noorderpoort. Daarnaast fungeert de Raad als klankbord voor het College van Bestuur en geeft adviezen op basis van deskundigheid en inzicht. Tot slot vervult de Raad de rol van werkgever voor het College van Bestuur. Bij al zijn besluiten richt de Raad zich daarbij naar het belang van Noorderpoort en de maatschappelijke doelstelling. De Raad van Toezicht voert zijn taken uit conform de governance code van de sector.

  De Raad komt zes keer per jaar formeel plenair bijeen. Daarnaast zijn er commissievergaderingen, worden er werkbezoeken afgelegd, zijn er themabijeenkomsten en is de aanwezigheid gewenst bij verschillende bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld bij de uitreiking van bijzondere prijzen. De tijdsbesteding die de functie vraagt wordt geschat op ongeveer 150 uur per jaar.

  Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw brief en CV graag tegemoet. U kunt deze tot en met uiterlijk donderdag 21 september a.s. mailen aan vacature@talent-performance.nl onder vermelding van ‘Noorderpoort, RvT vacature per 1-1-2018’ dan wel ‘Noorderpoort, RvT vacature per 1-7-2018’. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

  Bestuurder

  Met circa 1500 medewerkers biedt Zonnehuisgroep Noord zorg die wordt afgestemd op de mogelijkheden, behoeften en gewoonten van de cliënt en diens mantelzorger. Daarbij richt de organisatie zich op wat voor de cliënt vertrouwd is, geeft persoonlijke aandacht en heeft hart voor het welbevinden en de levensstijl van de cliënt. De organisatie biedt zorg op maat, zodat iemand zo lang mogelijk zelfstandig kan functioneren, thuis of in één van de locaties in de provincie Groningen: in Delfzijl, Leens, Appingedam, Loppersum, Middelstum, Siddeburen, Sappemeer, Marum en Zuidhorn. De Raad van Toezicht en de medewerkers zoeken een directeur/bestuurder die verder vorm en uitvoering geeft aan het transitieproces dat gaande is en de organisatie naar de nieuwe fase in haar bestaan leidt. De opdracht die er ligt vraagt van de nieuwe directeur/bestuurder om leiderschap, geduld, vasthoudendheid, een positieve instelling, werken vanuit verbinding, ondersteunend, begrip hebben en tonen, vertrouwen hebben en geven, maar tegelijkertijd helder zijn in dat wat er dient te gebeuren en wat er gerealiseerd dient te worden.

  Meer informatie...

  Bestuurder

  Met circa 1500 medewerkers biedt Zonnehuisgroep Noord zorg die wordt afgestemd op de mogelijkheden, behoeften en gewoonten van de cliënt en diens mantelzorger. Daarbij richt de organisatie zich op wat voor de cliënt vertrouwd is, geeft persoonlijke aandacht en heeft hart voor het welbevinden en de levensstijl van de cliënt. De organisatie biedt zorg op maat, zodat iemand zo lang mogelijk zelfstandig kan functioneren, thuis of in één van de locaties in de provincie Groningen: in Delfzijl, Leens, Appingedam, Loppersum, Middelstum, Siddeburen, Sappemeer, Marum en Zuidhorn. In de afgelopen jaren zijn er binnen de organisatie grote stappen gezet om de gevolgen van de dalende omzet als effect van nieuwe regelgeving, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen het hoofd te bieden.

  De Raad van Toezicht en de medewerkers zoeken een bestuurder die verder vorm en uitvoering geeft aan het transitieproces dat gaande is en de organisatie naar de nieuwe fase in haar bestaan leidt. De opdracht die er ligt vraagt van de nieuwe bestuurder om leiderschap, geduld, vasthoudendheid, een positieve instelling, werken vanuit verbinding, ondersteunend, begrip hebben en tonen, vertrouwen hebben en geven, maar tegelijkertijd helder zijn in dat wat er dient te gebeuren en wat er gerealiseerd dient te worden. Van de kandidaat die gezocht wordt vraagt het daadkracht, creëren van draagvlak en het hebben van een goed oog voor wat een organisatie aankan en het vermogen om op de juiste momenten door te schakelen of terug te schakelen. U stuurt niet op afstand, maar geeft direct leiding aan de RVE-managers en zit daardoor dicht op het primaire proces. Dat betekent dat u het vermogen moet hebben om gemakkelijk te schakelen van strategisch naar tactisch niveau.

  U bent een stevige persoonlijkheid, authentiek, sensitief, aimabel, samenwerkingsgericht, enthousiasmerend, nuchter, besluitvaardig, resultaatgericht, koersvast. U houdt de grote lijnen en de maatschappelijke functie die de organisatie heeft goed in de gaten, stelt daarbij het belang van de cliënt centraal, maar hebt ook oog voor details en voor de effecten die besluiten voor de organisatie, de medewerkers en de cliënten hebben. U geeft op een heldere, open en richtinggevende wijze leiding, maar kan ook sturend zijn als het moet. De organisatie zal u ervaren als iemand die zichtbaar en voelbaar is en als iemand met een groot vermogen tot zelfreflectie die heel goed in staat is om uw eigen tegenspraak te organiseren. U bent niet iemand ‘top down’ werkt maar vanuit verbinding en daarnaast een goed ontwikkeld gevoel heeft voor groepsdynamiek.

  U bent een ervaren bestuurder die gewend is om medewerkers mee te nemen in veranderprocessen, zorgt voor draagvlak en houdt van bouwen. U bent samenwerkingsgericht, zowel intern als extern, staat open voor samenwerkingsverbanden en gaat daar op een onbevangen wijze mee om. U gelooft in uzelf en in de organisatie en hebt het vermogen om, indien nodig, over de uw eigen schaduw heen te stappen. U heeft de wil en het vermogen om de strategische koers die ingezet is te realiseren, bewaart daarbij de noodzakelijke helicopterview, maar kunt ook een visie ontwikkelen voor de langere termijn en daarbij zowel innovatief als ondernemend zijn.

  Van u wordt verwacht dat u:

 • bestuurlijke ervaring heeft in de zorg, bij voorkeur op een eindverantwoordelijk niveau;
 • ervaring heeft met ingrijpende transitieprocessen;
 • financieel-economisch goed onderlegd bent en sterk bent in de bedrijfsvoering;
 • inzicht heeft in zorginhoudelijke vraagstukken;
 • zicht heeft op en een visie heeft op de veranderingen in het zorglandschap;
 • ervaring hebt met medezeggenschap;
 • het noorden kent en weet wat er in de provincie/regio speelt en de culturele verschillen binnen de regio kent;
 • beschikt over een academisch denk- en werkniveau.
 • Informatie
  Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

  Belangstelling?
  Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw brief met begeleidende brief graag tegemoet. De reactietermijn sluit op vrijdag 22 september a.s.

  Commercieel manager

  Reactie termijn gesloten. Groningen Airport Eelde is de regionale luchthaven van Noord-Nederland in de letterlijke zin van het woord. De luchthaven is van de regio; aandeelhouders zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo. En vooral is de luchthaven er vóór de regio: de uitvalsbasis voor een zakenreis of vakantietrip én toegangspoort voor internationale bezoekers van Noord-Nederland. De luchthaven staat volop in de belangstelling. Eind 2016 hebben aandeelhouders gekozen om te investeren in verdere groei van de Airport. De Commercieel manager is lid van het managementteam en onder meer verantwoordelijk voor de marketing gericht op luchtvaartmaatschappijen en passagiers. Daarnaast is de Commercieel manager verantwoordelijk voor de samenwerking met derden en voor de PR.

  Meer informatie...

  Commercieel manager

  Reactie termijn gesloten.

  voorzitter Raad van Commissarissen

  Reactie termijn gesloten. Lefier is een woningcorporatie in Noord-Nederland met ruim 30.000 woongelegenheden in de gemeenten Groningen, Haren, Hoogezand, Ten Boer, Slochteren, Stadskanaal, Emmen en Borger-Odoorn. De organisatie biedt werk aan 330 formatieplaatsen. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. De Raad beoordeelt als toezichthouder de beleidsplannen en de uitvoering daarvan. Daarnaast is de Raad van Commissarissen de werkgever van de bestuurder en (kritische) sparringpartner. De Raad van Commissarissen kent een drietal commissies: de commissie Bestuurszaken; de Auditcommissie en de commissie Maatschappelijk Presteren.

  Meer informatie...

  voorzitter Raad van Commissarissen

  Reactie termijn gesloten.

  Onze klanten

  Ons werkgebied bestrijkt geheel Nederland, met het accent op het noorden, oosten en midden van Nederland. Onze opdrachtgevers zijn actief in de volgende branches:

  • gezondheidszorg
  • chemische industrie
  • leisure
  • advocatuur
  • media
  • telecommunicatie
  • cultuur
  • food
  • overheid/publieke sector
  • ICT
  • afval en milieu
  • woningcorporatie
  • financiële dienstverlening
  • bouw
  • onderwijs
  • interieurbouw
  • politie
  • openbaar vervoer
  • grafische industrie
  • Zakelijke dienstverlening
  • welzijn en maatschappelijke dienstverlening
  • ontwikkelingswerk