Talent Performance

Talent Performance helpt bij het invullen van sleutelposities op strategisch en tactisch niveau in uw organisatie. Daartoe behoort ook de werving en selectie van kandidaten voor toezichthoudende functies. Wij werken voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende branches. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. Wij volgen bestuurders, directeuren en managers in hun loopbaan. Daarnaast maken wij, indien passend, gebruik van media search.

Talent Performance heeft opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren. Daaronder opmerkelijk veel vaste relaties. Zij voelen zich aangesproken door de visie van Talent Performance op vraagstukken rond leidinggeven, teamvorming en persoonlijke ontwikkeling.

 

Onze Visie

„Een succesvolle organisatie streeft naar diversiteit en evenwicht in de top”

Annelize Wilpstra

Een succesvolle organisatie streeft naar diversiteit in de top. Verschillende competenties, persoonlijkheden en achtergronden moeten goed met elkaar in evenwicht zijn. De werkwijze van Talent Performance is daarom gericht op diversiteit en evenwicht.

Onze visie komt tot uitdrukking in ons aanbod en onze werkwijze. Maar ook in een drietal speciale aandachtsgebieden:

 • diversiteit in de samenstelling van bestuur of managementteam
 • de vrouwelijke component in bestuur of management
 • verjonging van de Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht

Diversiteit in teams

Talent Performance streeft bij de samenstelling van een team altijd naar diversiteit. Dat betekent dat onze focus is gericht op het samenstellen van een team, waarin de leden elkaar onderling versterken en waarin de verschillende competenties, persoonlijkheden en achtergronden goed met elkaar in evenwicht zijn.

Vrouwen in managementposities

Talent Performance heeft, indien passend, bij het uitvoeren van haar opdrachten extra aandacht voor de vrouwelijke component in het bestuur of management. Als wij in specifieke gevallen onze executive search op vrouwen richten, dan heeft dat pragmatische redenen. Kwaliteiten van vrouwen zijn helaas nog schaars in de top.

Wij beschikken over een databank met talentvolle vrouwen, waaronder zowel vrouwen in eindverantwoordelijke functies, als kandidaten die nog volop bezig zijn met hun eigen professionele ontwikkeling. We verwachten dat de komende jaren veel van deze vrouwen zullen doorstromen naar zwaardere bestuurs- en managementfuncties. Dit om de eenvoudige reden dat sommige kwaliteiten, noodzakelijk voor een succesvol team, vaker bij vrouwen dan bij mannen zijn aan te treffen.

Raad van Commissarissen – Raad van Toezicht

Corporate governance heeft ervoor gezorgd dat organisaties professioneler omgaan met hun Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Dat begint bij de samenstelling van de raad en de selectie van nieuwe kandidaten. Het ‘zoeken in de eigen kennissenkring’ past daar niet meer bij. Wil men de professionaliteit vergroten, dan wordt de werving uitbesteed aan een professioneel bureau.

Talent Performance ondersteunt de werving van leden voor Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. Ook hier geldt: diversiteit en evenwicht geeft een meer  succesvolle raad. Om die reden heeft Talent Performance, indien passend, bij het uitvoeren van haar opdrachten extra aandacht voor de vrouwelijke component en voor verjonging van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht.

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde leeftijd van raadsleden nu op 58 jaar ligt. Vaak vinden de opdrachtgevers onze aandacht voor jongere kandidaten dan ook verrassend. We zien dergelijke kandidaten niet in plaats van, maar het liefst in combinatie met mensen met een gedegen ervaring. Het blijkt dat mannen en vrouwen die volop bezig zijn met hun eigen professionele ontwikkeling, een belangrijke toegevoegde waarde hebben.

Naast het werven van kandidaten voor de Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht ondersteunt Talent Performance zelfevaluaties.

Ons aanbod

Het aanbod van Talent Performance omvat de volgende onderdelen:

 •   talent search
 •   advies en begeleiding
 •   performance check (assessments)
 •   boardroom consultancy

Elke opdracht is maatwerk. Het kan, in overleg met de opdrachtgever, de vorm krijgen van een uitbesteding of een begeleiding. Bij uitbesteding werft en selecteert Talent Performance kandidaten en presenteert aan de opdrachtgever een beperkt aantal kandidaten die voldoen aan het profiel. Bij begeleiding van een wervings- en selectieproces wordt onze expertise toegevoegd aan de knowhow waarover de opdrachtgevende organisatie zelf beschikt. Voor de performance check maakt Talent Performance gebruikt van een methodiek met een sterk voorspellend resultaat.

Executive search

Het werven van kandidaten begint altijd met het in kaart brengen van de ideale kandidaat. Voor het opstellen van het gewenste profiel wordt uitgebreid kennis gemaakt met de organisatie en bij het in kaart brengen van het gewenste profiel wordt rekening gehouden met de samenstelling van het bestaande team. Belangrijk is om het profiel specifiek genoeg te houden en tegelijkertijd ook interessant te laten zijn voor kandidaten waaraan niet in eerste instantie wordt gedacht.

Voor het vinden van de juiste kandidaten gebruiken we uiteenlopende instrumenten: executive search, het uitgebreide netwerk waarover wij beschikken, onze databank en indien gewenst media search. De medewerkers van Talent Performance beschikken over de discretie en het inlevingsvermogen om kandidaten op de juiste manier te benaderen en te informeren.

Assessments

Assessments kunnen extra zekerheid geven bij het selecteren van een kandidaat. Talent Performance maakt gebruikt van een methodiek met een sterk  voorspellend resultaat.

Kenmerkend voor onze methodiek is:

 • de grote mate van objectiviteit
 • het sterk voorspellende resultaat
 • de gebruiksvriendelijkheid
 • de laagdrempeligheid

Behalve in wervings- en selectieprocedures wordt de methodiek toegepast bij:

 • herstructurering van organisaties
 • management development-programma’s
 • traineeship-programma’s
 • coaching
 • analyse van de samenstelling van een directie- en  managementteam
 • vraagstukken over de samenwerking binnen teams
 • loopbaanvraagstukken.

Advies en begeleiding bij selectieprocedures

Als externe deskundige worden Talent Performance vaak bij (her-)plaatsingen procedures betrokken. Bij deze opdrachten ondersteunen wij de opdrachtgever bij het opstarten van de selectieprocedure, het opstellen van de gewenste profielen, de selectiegesprekken en de beoordeling. Met deze werkwijze wordt onze expertise toegevoegd aan de knowhow waarover de opdrachtgevende organisatie zelf beschikt.

Boardroom consultancy

Vanuit onze betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en kandidaten ontstaan goede en langdurige relaties en worden wij gevraagd voor aanvullende diensten onder de noemer boardroom consultancy.

Daarbij gaat het meestal om de verdere professionele ontwikkeling van de geplaatste kandidaat: het ondersteunen bij toekomstgericht denken; het zoeken naar zijn of haar kernkwaliteiten; de persoonlijke ontwikkeling in verhouding tot de huidige werksituatie. Daarbij maken wij gebruik van onze jarenlange ervaring als interim-manager, schaduwmanager voor interim-opdrachten en coach.

Vacatures

Voor het vinden van de juiste kandidaten maken wij gebruik van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. Indien gewenst maken wij daarnaast gebruik van media search. Bij media search wordt de advertentie in ieder geval op deze pagina en op LinkedIn geplaatst. Media-search vacatures:

lid Raad van Bestuur

Patyna is een gespecialiseerde organisatie voor ouderenzorg en biedt naast intramurale zorg ook, wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en WMO. Het werkgebied van Patyna bestrijkt Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, De Fryske Marren, Waadhoeke en Tytsjerksteradiel. Patyna biedt met ongeveer 2.700 medewerkers en 2.300 vrijwilligers zorg- en dienst-verlening aan met name ouderen waarbij welzijn en welbevinden leidend is. Wonen, welzijn, zorg en behandeling wordt zo ingericht dat cliënten zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen houden. De vacature lid Raad van Bestuur ontstaat binnenkort.

Meer informatie...

lid Raad van Bestuur

Patyna is een gespecialiseerde organisatie voor ouderenzorg en biedt naast intramurale zorg ook, wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en WMO. Het werkgebied van Patyna bestrijkt Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, De Fryske Marren, Waadhoeke en Tytsjerksteradiel. Patyna biedt met ongeveer 2.700 medewerkers en 2.300 vrijwilligers zorg- en dienst-verlening aan met name ouderen waarbij welzijn en welbevinden leidend is. Wonen, welzijn, zorg en behandeling wordt zo ingericht dat cliënten zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen houden.

De Raad van Bestuur is een collegiaal bestuur. Dit betekent dat de leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk eindverantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de zorg en veiligheid voor de cliënten alsmede voor de ontwikkeling, groei en continuïteit van de organisatie. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch beleid en de vertaling daarvan naar duidelijke doelstellingen. Bij de uitvoering van het beleid zijn zij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, het marketingbeleid, het personeels- en organisatiebeleid, het financiële resultaat, de goede samenwerking met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad en een goede relatie met externe stakeholders. Voor de bestuurder die wordt gezocht zal in ieder geval de primaire focus liggen bij de zorginhoudelijke portefeuille.

 

Van u wordt verwacht dat u:

 • ervaring heeft op bestuurlijke, of vergelijkbaar, niveau in de care, bij voorkeur in de ouderenzorg;
 • op strategisch niveau ervaring heeft met zorginhoudelijke vraagstukken;
 • inzicht heeft in en een visie op de veranderingen in het zorglandschap;
 • het vermogen heeft om een visie te ontwikkelen met betrekking tot het bieden van optimale ouderenzorg, zowel intramuraal als extramuraal, in het werkgebied van Patyna;
 • in staat bent ook bedrijfskundig een bijdrage te leveren;
 • het noorden kent en weet wat er in de provincie/regio speelt;
 • beschikt over een relevant netwerk of dit snel weet op te bouwen;
 • beschikt over een academisch denk- en werkniveau.

 

Daarnaast wordt van u verwacht dat u een stevige persoonlijkheid bent die analytisch en strategisch denken en benaderen van zaken combineert met empathisch vermogen, gevoel voor groepsdynamiek, toegankelijkheid en samenwerkingsgerichtheid. U bent iemand die leiderschap toont door richting gevend te zijn, koersvast zonder dogmatisch te zijn, duidelijke kaders stelt en tegelijk ruimte biedt die medewerkers nodig hebben om op professionele wijze hun functie in te vullen. U bent een bestuurder die gevoel heeft voor wat goed werkgeverschap betekent en een goed oog heeft wat de organisatie aan kan en voor de effecten die besluiten hebben. U bent een bestuurder die een werkklimaat creëert dat gekenschetst kan worden als stimulerend, enthousiasmerend, ontwikkelgericht. Persoonlijke kenmerken die u typeren zijn: doelgericht; empathisch; sensitief; open; verbindend; enthousiasmerend; ‘out of the box’ denker.

 

Belangstelling? Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidend schrijven graag tegemoet. U kunt deze mailen naar: vacature@talent-performance.nl o.v.v. Patyna. De reactietermijn sluit donderdag 25 oktober a.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

hoofd Zorg

Dialysecentrum Groningen (DCG) is een zelfstandige organisatie met een focus op de patiënt met chronisch nierfalen. DCG biedt met 150 medewerkers thuis- en centrumdialyse op vier locaties in de buurt van ziekenhuizen in Groningen, Stadskanaal, Assen en Scheemda. DCG werkt nauw samen met het UMCG, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant Zorggroep – locatie Refaja, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en huisartsen. Op korte termijn ontstaat de vacature voor hoofd Zorg.

Meer informatie...

hoofd Zorg

Dialysecentrum Groningen (DCG) is een zelfstandige organisatie met een focus op de patiënt met chronisch nierfalen. DCG biedt met 150 medewerkers thuis- en centrumdialyse op vier locaties in de buurt van ziekenhuizen in Groningen, Stadskanaal, Assen en Scheemda. DCG werkt nauw samen met het UMCG, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant Zorggroep – locatie Refaja, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en huisartsen. Deze goede samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen en Dialyse Centrum Groningen draagt bij aan goede ketenzorg voor patiënten met een chronische nierziekte. Om dat te kunnen ondersteunen biedt men alle dialysebehandelingen.

 

Functie en functie-eisen

Het hoofd Zorg is verantwoordelijk voor de organisatieonderdelen Thuisdialyse, Centrumdialyse, Diëtetiek, Medisch Maatschappelijk Werk en Doktersassistenten. U maakt deel uit van het managementteam, bent mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid, de uitvoering daarvan en geeft indirect leiding aan ongeveer 90 medewerkers en direct aan drie teamleiders, de afdeling Doktersassistenten, de afdeling Medisch Maatschappelijk Werk en de beleidsmedewerkers. In nauwe samenwerking met de Medische Staf en drie teamleiders, draagt het hoofd Zorg voor het in goede banen leiden van de zorg. Vanuit zijn of haar positie  is het hoofd Zorg verantwoordelijk voor de centrumdialyse op alle locaties, de thuisdialyse, vakantiedialyse, doktersassistenten, maatschappelijk werk en diëtetiek.

 

U werkt op strategisch en tactisch niveau, waarbij u een heel goed oog heeft voor de uitvoering. Waar nodig werkt u ook op operationeel niveau. U bent integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de kwaliteit van de zorg en de veiligheid binnen de genoemde organisatieonderdelen. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor enkele projecten die op dit moment lopen, zoals het project Integraal Zorgplan en het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP).

 

Van u wordt verwacht dat u beschikt over:

 • een relevante opleiding op HBO/WO-niveau;
 • ruime managementervaring in een organisatie met professionals;
 • een visie op zorg en het vermogen om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een strategisch meerjarenplan en de implementatie daarvan;
 • ervaring met projectmanagement;
 • ervaring met het leidinggeven aan veranderprocessen;
 • affiniteit met (bij voorkeur poliklinische) zorg.

 

Profiel

U kunt goed omgaan met uiteenlopende medewerkers en begrijpt goed wat het betekent om leiding te geven aan een organisatie met verschillende groepen professionals van wie de focus in het werk verschilt. U kunt zich tevens goed verplaatsen in de situatie van de patiënten aan wie Dialyse Centrum Groningen zorg biedt en wat dat betekent om op een kwalitatief hoog niveau zorg te bieden. U toont leiderschap, hetgeen bij Dialysecentrum Groningen betekent dat u vanuit verbinding op een richtinggevende wijze stuurt, goed aanvoelt wat er binnen de organisatie speelt, mensen meeneemt in veranderingsprocessen, gevoel van veiligheid biedt, gebruik maakt van de kwaliteiten die medewerkers hebben, zorg draagt voor persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, anderen motiveert en stimuleert en de teamleiders ondersteunt bij het vervullen van hun managementpositie, oog heeft voor in- en externe ontwikkelingen en daarop weet in te spelen.

 

Kenmerkend voor uw stijl van werken is: samenwerkingsgericht, toegankelijk met aandacht voor de omgeving en de medewerkers, ruimte biedend en tegelijk kaders stellend, doelgericht, besluitvaardig, oog voor de effecten die uw besluiten hebben, transparant, helder en duidelijk in de communicatie.

 

Persoonlijke kenmerken die u typeren zijn: authentiek, hartelijk, communicatief, een stevige gesprekspartner die de dialoog aan gaat en open staat voor meningen van anderen, open, positief ingesteld, energiek, een doorzetter, pragmatisch, onafhankelijk, maar tegelijkertijd een teamspeler.

 

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidend schrijven graag tegemoet. U kunt deze mailen naar: vacature@talent-performance.nl o.v.v. DCG – Hoofd Zorg.

 

De reactietermijn sluit vrijdag 26 oktober a.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

 

 

 

 

 

 

 

 

lid Raad van Toezicht

Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland met 12 locaties in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Assen en Leek. Het opleidingencentrum biedt beroepsopleidingen en Leven Lang Leren-trajecten aan, aan jongeren en volwassenen. Het Alfa-college biedt aan ruim 13.000 studenten een groot aantal middelbare beroepsopleidingen en verzorgt daarnaast voortgezet algemeen volwassenenonderwijs voor 2.000 cursisten en tal van educatieve trajecten. In de Raad van Toezicht ontstaat per 1 januari 2019 een vacature.

Meer informatie...

lid Raad van Toezicht

Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland met 12 locaties in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Assen en Leek. Het opleidingencentrum biedt beroepsopleidingen en Leven Lang Leren-trajecten aan, aan jongeren en volwassenen. Het Alfa-college biedt aan ruim 13.000 studenten een groot aantal middelbare beroepsopleidingen en verzorgt daarnaast voortgezet algemeen volwassenenonderwijs voor 2.000 cursisten en tal van educatieve trajecten. In de Raad van Toezicht ontstaat per 1 januari 2019 een vacature.

 

De Raad van Toezicht van Alfa-College oefent het interne toezicht uit op het beleid van het College van Bestuur vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen en hoe daar uitvoering aan wordt gegeven. Ook houdt de Raad toezicht op de algemene gang van zaken in het Alfa-college en is de Raad de werkgever van het College van Bestuur. Tevens staat de Raad van Toezicht het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert de Raad als klankbord voor het College.

 

De vacature

Voor de vacature die ontstaat wordt een kandidaat gezocht met een financieel/bedrijfseconomische achtergrond, met oog voor en bij voorkeur ervaring met financiële stromen in de publieke sector. Iemand die inzicht heeft in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderwijsorganisatie of dit inzicht snel kan ontwikkelen. Het gaat bij het Alfa-college om de maatschappelijke winst, niet om de financiële winst.

 

Van de kandidaat wordt tevens verwacht dat hij/zij:

 • affiniteit heeft met (middelbaar) beroepsonderwijs en de rol begrijpt die het

Alfa-college als ROC heeft en vervult;

 • affiniteit heeft met nieuwe vormen van toezicht;
 • gevoel heeft voor de ontwikkeling die een organisatie doormaakt;
 • beschikt over cijfermatige en financiële expertise;
 • inzicht heeft in de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt;
 • vraagstukken met betrekking tot vastgoed kan beoordelen;
 • volop participeert in het arbeidsproces en maatschappelijk actief is;
 • een goed netwerk in het noordelijke bedrijfsleven heeft;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • woonachtig is in de provincie Groningen of Drenthe, i.v.m. een

evenwichtige spreiding van de leden van de Raad over het werkgebied van het Alfa-college.

 

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het realiseren van de grondslag van het Alfa-college, zich verbonden voelen met de christelijke traditie waaruit het Alfa-college is ontstaan en in staat zijn om met gevoel voor de publieke taak van het Alfa-college de functie van lid van de Raad van Toezicht op een professionele wijze in te vullen. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij beschikken over:

 • visie en bestuurlijk inzicht;
 • het vermogen tot het stellen van kritische inhoudelijke vragen en daarbij de helicopterview bewaren;
 • een open, transparante houding;
 • het vermogen om zelfstandig een oordeel te kunnen vormen over vraagstukken die aan de Raad worden voorgelegd op het gebied van het beleidsterrein waar de eigen specifieke deskundigheid ligt;
 • het vermogen tot zelfreflectie en te werken in teamverband;
 • betrokkenheid bij de maatschappelijke opdracht die het Alfa-college binnen de regio heeft;
 • het vermogen om met een brede toezichtblik in de raad te participeren.

 

De tijdsbesteding die de functie vraagt wordt geschat op ongeveer 100 uur per jaar.

 

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw brief en CV graag tegemoet. U kunt deze tot en met donderdag 11 oktober mailen naar: vacature@talent-performance.nl, met vermelding Alfa-college. Indien u behoefte heeft aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

Bestuurssecretaris

Reactietermijn gesloten 
Een vertrouwd thuis, persoonlijke aandacht en boeiend werk. De Zijlen biedt dit aan circa 1.100 mensen met een verstandelijke beperking op 65 woon- en dagbestedingslocaties in de provincie Groningen. Het merendeel van de cliënten van De Zijlen heeft relatief zware zorg nodig. De dienstverlening van De Zijlen bestaat uit alle ondersteuning op het gebied van Wlz, Wmo en Jeugdwet.
Op korte termijn ontstaat de vacature van bestuurssecretaris.

Meer informatie...

Bestuurssecretaris

Reactietermijn gesloten 

 

Een vertrouwd thuis, persoonlijke aandacht en boeiend werk. De Zijlen biedt dit aan circa 1.100 mensen met een verstandelijke beperking op 65 woon- en dagbestedingslocaties in de provincie Groningen. Het merendeel van de cliënten van De Zijlen heeft relatief zware zorg nodig. De dienstverlening van De Zijlen bestaat uit alle ondersteuning op het gebied van Wlz, Wmo en Jeugdwet en bestaat praktisch gezien uit voorzieningen op het gebied van wonen, kinderdagcentrum, ambulante begeleiding, gezinsondersteuning, werk en dagbesteding. De locaties en activiteiten op het gebied van zorg en ondersteuning zijn ondergebracht in negen woonzorgcirkels. De woonzorgcirkel (wzc) is een verzorgingsgebied, dat geografisch gekoppeld is aan een of meer gemeenten. Door het creëren van wzc’s kan De Zijlen de vraag van de cliënt zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis beantwoorden. De circa 1.250 professionele en betrokken medewerkers van De Zijlen worden bijgestaan door 650 enthousiaste vrijwilligers. Op korte termijn ontstaat de vacature van bestuurssecretaris.

De bestuurssecretaris van De Zijlen ondersteunt en adviseert de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht op het gebied van bestuurlijke vraagstukken en strategische beleidsontwikkeling. De bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor de organisatie van het bestuurlijke proces en vervult daarmee een belangrijke rol in zowel het organiseren van (voorgenomen) besluitvorming over beleid als het toezien op uitvoering en het verzorgen van interne communicatie over de genomen besluiten. Dit betekent dat de bestuurssecretaris onder meer:

 • in opdracht van de Raad van Bestuur (strategische) beleidsnotities voorbereidt en schrijft en de uitvoering van het beleid monitort;
 • de rol van secretaris (in de volle breedte) van de Raad van Toezicht vervult;
 • externe ontwikkelingen die van belang zijn voor De Zijlen volgt;
 • de (beleids-)voorstellen, waaronder die van het regieteam, toetst aan de wet- en regelgeving;
 • de governance processen (verplichtingen, governance eisen en interne regelingen en best practises m.b.t. governance) rond het intern toezicht bewaakt en vertaalt naar impact en beleid;
 • ondersteunt bij de communicatie en informatiestroom tussen de Raad van Bestuur en het regieteam, met de ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht;
 • rapportages over naleving governance verplichtingen verzorgt voor externe toezichthouders c.q. voor publieke verantwoording/jaarverslagen;
 • sparringpartner is voor de Raad van Bestuur.

Daarnaast is de bestuurssecretaris aanspreekpunt voor de ambtelijk secretaris, de OR en de CMR.

Profiel

Voor het vervullen van deze functie wordt van u verwacht dat u beschikt over:

 • een academisch werk- en denkniveau (beleids- en bestuurswetenschappen);
 • kennis van besluitvormingsprocessen;
 • ervaring in een vergelijke functie binnen een complexe organisatie;
 • het vermogen om op strategisch niveau te denken en te werken;
 • het vermogen en de ervaring om beleidsvoorstellen uit te werken en te schrijven;
 • ervaring met zowel interne als externe bestuurlijke processen;
 • affiniteit met de doelgroep die De Zijlen ondersteunt;
 • resultaat- en kwaliteitsgerichtheid;
 • het vermogen hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden.

De dynamische kandidaat die wordt gezocht beschikt over een goed gevoel voor verhoudingen en de onafhankelijke en ondersteunende opstelling die noodzakelijk is om de functie op professionele wijze te vervullen. U beschikt over een goed ontwikkeld empathisch vermogen, u bent samenwerkingsgericht en integer in handelen en optreden. U bent communicatief sterk. Daarvoor brengt u mensenkennis, sensitiviteit en humor mee. U bent een strategisch denker met analytische vaardigheden. U ontzorgt en bent daarin accuraat, proactief, planmatig, behoudt het overzicht en u bent neutraal en diplomatiek in handelen.

 

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en begeleidend schrijven graag tegemoet. U kunt deze mailen naar: vacature@talent-performance.nl o.v.v. De Zijlen. De reactietermijn sluit vrijdag 28 september a.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Laura Wilpstra: 050-4092720 of 06-20315501.

drie leden Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten. De Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, is een grote werkgever in Noord-Nederland en een van de meest veelzijdige kennisinstituten van Nederland. De Hanzehogeschool biedt kennis aan die werkt. Op dit moment biedt de Hanzehogeschool Groningen 8 Ad-opleidingen, 54 bacheloropleidingen en 19 masters aan, ondergebracht in 18 Schools.
Vanwege reglementair aftreden ontstaan in 2019 drie vacatures in de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool.

Meer informatie...

drie leden Raad van Toezicht

Vanwege reglementair aftreden ontstaan in 2019 drie vacatures in de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool.

De Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, is een grote werkgever in Noord-Nederland en een van de meest veelzijdige kennisinstituten van Nederland. De Hanzehogeschool biedt kennis aan die werkt. Op dit moment biedt de Hanzehogeschool Groningen 8 Ad-opleidingen, 54 bacheloropleidingen en 19 masters aan, ondergebracht in 18 Schools. De Hogeschool bereidt mensen voor op beroepsuitoefening in internationaal perspectief en ondersteunt bedrijven bij de competentie-ontwikkeling van hun medewerkers. De Hanzehogeschool heeft ruim 29.000 studenten en 3.300 medewerkers. De Hanzehogeschool verricht praktijkgericht onderzoek voor bedrijven en instellingen waarmee ook het onderwijs zich permanent vernieuwt en gericht blijft op innovatie van de dagelijkse praktijk. De Hanzehogeschool Groningen heeft zo’n vijftig lectoraten, gebundeld in drie kenniscentra (Biobased Economy, NoorderRuimte en Kunst & Samenleving) en drie Centres of Expertise op de speerpunten van de hogeschool: Healthy Ageing, Energy en Ondernemerschap. Voor de 3 posities worden kandidaten met de volgende verschillende achtergronden gezocht:

 

Financieel-economisch

Voor deze vacature wordt een kandidaat gezocht met een sterk financieel-economische achtergrond en bij voorkeur werkzaam in een (eind-)verantwoordelijke financiële positie bij een grote organisatie. Ook wordt van deze kandidaat kennis van en ervaring met het jaarrekeningproces en de relatie met de accountant verwacht.

 

Non profit

Voor de vacature non profit wordt een kandidaat gezocht die werkzaam is in een (eind-)verantwoordelijke positie in het maatschappelijk middenveld, bij voorkeur in de Gezondheid/Healthy Ageing.

 

Internationalisering onderwijs

Voor de vacature internationalisering wordt een kandidaat gezocht die werkzaam is in een verantwoordelijke positie binnen een organisatie met een internationale component. De kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met internationale samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven en kennis van en opvattingen over het Europees of internationaal hoger onderwijs. Van deze kandidaat wordt verwacht dat hij/zij over een goed landelijk netwerk beschikt.

 

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die een binding hebben met het noorden van het land en er bij voorkeur ook woonachtig zijn.

 

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij het vermogen hebben om de toezichthoudende en adviserende rol in teamverband uit te oefenen en tegelijkertijd over een onafhankelijke opstelling beschikken. Daarnaast wordt van alle leden verwacht dat zij interesse hebben in en opvattingen hebben over het hoger     onderwijs en de bereidheid om zich verder te verdiepen in het HBO. Tevens wordt van de kandidaten verwacht dat zij beschikken over een gedegen actuele oriëntatie op strategisch/bestuurlijk niveau en een brede toekomstgerichte maatschappelijke oriëntatie en dat zij in staat zijn om vanuit kennis en ervaring, o.a. door maatschappelijk actief te zijn, een concrete visionaire bijdrage te leveren, mede waardoor de Hanzehogeschool Groningen optimaal inhoud kan geven aan zijn maatschappelijke doelstellingen

 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de vaststelling van strategie en beleid enerzijds en op de realisatie daarvan door beoordeling van de actieplannen en monitoring anderzijds. De Raad richt zich daarbij naar het belang van de Hanzehogeschool Groningen en de maatschappelijke doelstelling die de organisatie heeft. Daarnaast fungeert de Raad als klankbord voor het College van Bestuur, daagt hij het College van Bestuur uit om de prestaties van de Hanzehogeschool te verbeteren en te blijven vernieuwen en geeft hij adviezen op basis van deskundigheid en inzicht. Tot slot vervult de Raad de rol van werkgever voor het College van Bestuur. Bij het vervullen van zijn taak als toezichthouder draagt de Raad van Toezicht zorg voor een goede balans tussen inhoudelijk betrokken zijn en afstand bewaren. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zeven leden. De Raad komt zes keer per jaar formeel plenair bijeen. De tijdsbesteding is minimaal 80 uur per jaar. 

 

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw cv met begeleidende brief graag tegemoet via            vacature@boercroon-talentperformance.nl onder vermelding van Hanzehogeschool en de vacature waar uw belangstelling naar uit gaat. De reactietermijn sluit op donderdag 20 september a.s.

 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:

Annelize Wilpstra, TALENT PERFORMANCE: 050-4092720 of 06-53897499

Seerp Leistra, BOER & CROON: 020-3014307 of 06-21577245.

Directeur

Reactietermijn gesloten. Welzijnswerk Midden-Drenthe is de samenwerkingspartner voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening van de gemeente Midden-Drenthe die met 55 medewerkers (opbouwwerkers, ouderenwerkers, jongerenwerkers, cliëntondersteuners, (school)maatschappelijk werkers, bovenlokale (project) medewerkers en ondersteunende stafmedewerkers) en 1.500 vrijwilligers richt op sociale samenhang en leefbaarheid, zelfredzaamheid en samenredzaamheid, deelname aan het maatschappelijk verkeer en maatschappelijke inzet. Welzijnswerk Midden Drenthe zoekt een directeur die als opdracht heeft het realiseren van de doelstellingen van de organisatie en er zorg voor te dragen dat de organisatie financieel-economisch gezond is. Van u wordt verwacht dat u (politiek-bestuurlijke) ontwikkelingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau nauwlettend volgt, kansen ziet en deze weet te vertalen naar strategisch beleid dat ter goedkeuring aan het Bestuur wordt voorgelegd.

Meer informatie...

Directeur

Welzijnswerk Midden-Drenthe is de samenwerkingspartner voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening van de gemeente Midden-Drenthe die met 55 medewerkers (opbouwwerkers, ouderenwerkers, jongerenwerkers, cliëntondersteuners, (school)maatschappelijk werkers, bovenlokale (project) medewerkers en ondersteunende stafmedewerkers) en 1.500 vrijwilligers richt op sociale samenhang en leefbaarheid, zelfredzaamheid en samenredzaamheid, deelname aan het maatschappelijk verkeer en maatschappelijke inzet. Welzijnswerk Midden-Drenthe (en haar voorgangers) is een zelfstandige en herkenbare netwerkorganisatie, reeds 55 jaar geworteld in de Midden-Drentse samenleving en inmiddels uitgegroeid tot een lokaal krachtige welzijnsorganisatie.

 

Ter vervanging van de huidige directeur, die een volgende stap in haar loopbaan gaat zetten, ontstaat deze vacature per 1 oktober a.s.

 

De directeur heeft als opdracht het realiseren van de doelstellingen van de organisatie en er zorg voor te dragen dat de organisatie financieel-economisch gezond is. Van u wordt verwacht dat u (politiek-bestuurlijke) ontwikkelingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau nauwlettend volgt, kansen ziet en deze weet te vertalen naar strategisch beleid dat ter goedkeuring aan het Bestuur wordt voorgelegd. Als directeur bent u het “gezicht” van de organisatie en heeft u een sleutelpositie in het tot stand brengen en onderhouden van de contacten met de verschillende dorpen die elk een eigen cultuur hebben. Begrip hebben voor de verschillende culturen van de dorpskernen en wat dit betekent voor de ondersteuning die de organisatie kan bieden en de wijze waarop, het vermogen om te schakelen en het hebben van een goede verbinding wordt als voorwaarde gezien om Welzijnswerk Midden-Drenthe succesvol te laten zijn in de rol die zij heeft. U vervult ook een belangrijke rol in het leggen van de verbinding van ‘buiten naar binnen’ door het opbouwen en onderhouden van contacten met de verschillende partijen waarmee de organisatie te maken heeft en zaken doet, zoals de zorgaanbieders en de woningcorporaties. De intensieve samenwerking met de opdrachtgever, de gemeente, betekent dat van u wordt verwacht dat u zich richting de verantwoordelijke wethouder(s), behalve als opdrachtnemer, ook als informatieverschaffer, adviseur en sparringpartner opstelt, meedenkt en (creatief) probleemoplossend bent. U stuurt de twee teamcoaches direct aan en geeft daarnaast direct leiding aan de administratief medewerkers en legt verantwoording af aan het Bestuur waarvan u een ruim mandaat krijgt om de directiepositie te vervullen.

 

Van u wordt verwacht dat u beschikt over:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • een bedrijfsmatige denk- en handelswijze;
 • kennis van en ervaring met de welzijnssector, de gemeentelijke overheid en met het werken met gesubsidieerde geldstromen.

 

Daarnaast beschikt u over:

 • een brede managementervaring op strategisch, tactisch niveau, in een eindverantwoordelijke (of vergelijkbare) functie;
 • het vermogen en de ervaring om een visie en ambitie te formuleren voor de langere termijn, deze uit te dragen en te implementeren;
 • ervaring met veranderingsprocessen (en specifiek ervaring met het realiseren van de omslag van aanbodgericht naar vraaggericht werken);
 • gevoel voor en een visie op de participatie van inwoners;
 • gevoel voor een plattelandssamenleving;
 • financieel-economische kennis op een uitstekend niveau;
 • ervaring met het werken in een (noordelijke) plattelandsomgeving;
 • een (breed) relevant netwerk of dit snel weten op te bouwen;
 • het vermogen om met uiteenlopende mensen en partijen een goede relatie op te bouwen en te onderhouden.

 

U beschikt over een “hands-on” mentaliteit en werkt het liefst in een omgeving waarin van u wordt verwacht dat u als een “spin in het web” zowel op strategisch als op tactisch niveau, maar waar nodig ook op operationeel niveau werkt.

 

U bent een stevige, onafhankelijke persoonlijkheid die beschikt over een sterk ontwikkelde politiek en bestuurlijke sensitiviteit, het vermogen om zaken en situaties van verschillende kanten te bekijken en open staat voor meningen en opvattingen van anderen. U bent een stevige gesprekpartner, zowel voor het stichtingsbestuur als het gemeentebestuur en u bent communicatief en contactueel sterk. U gaat de dialoog aan, beschikt over overtuigingskracht en het vermogen om commitment te verkrijgen. U bent energiek en positief ingesteld.

 

In uw werk bent u een leider, ondernemend, resultaatgericht, zakelijk ingesteld, proactief, vooruitstrevend, ziet kansen, vertaalt deze naar concrete doelen en weet deze ook te realiseren. U bent relatiegericht en een goede netwerker, waarbij u nadrukkelijk de verbinding en de samenwerking zoekt, zowel intern als extern.

 

Als directeur toont u natuurlijk leiderschap, bent u helder en duidelijk in de communicatie en in het uitvoering geven aan het vastgestelde beleid. U krijgt de medewerkers en de vrijwilligers en daarmee de organisatie op een positieve wijze mee in het realiseren van de gestelde doelen en in het organisatieontwikkelproces dat gaande is. U bent innovatief, zorgt voor ontwikkeling en realisatie. U bent koersvast wanneer het gaat om het realiseren van de doelen en flexibel als het moet. U kunt goed omgaan met onzekere situaties of veranderende omstandigheden.

 

Uw stijl van leidinggeven aan de organisatie kan als volgt worden getypeerd:

 • richtinggevend;
 • besluitvaardig;
 • stimulerend en enthousiasmerend;
 • verbindend;
 • zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar;
 • helder en duidelijk in de communicatie;
 • afspraak is afspraak;
 • gebruikmakend van de kennis en kunde die in de organisatie aanwezig is;
 • verantwoordelijkheid gevend en ervoor zorgdragen dat de verantwoordelijkheid ook wordt genomen;
 • goede balans van intern- en extern gericht zijn.

 

Informatie:

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra:

050-4092720 of 06-53897499.

 

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. U kunt deze mailen naar: vacature@talent-performance.nl o.v.v. Welzijnswerk Midden-Drenthe. De reactietermijn sluit op donderdag 20 september a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lid Raad van Commissarissen

De Huismeesters is een maatschappelijk betrokken woningcorporatie in de stad Groningen. De corporatie doet al het nodige om buurten en wijken leefbaar te maken en te houden. Dat doen zij door te investeren in stenen én in mensen. De Huismeesters heeft een professionele toezichtstructuur met een Raad van Commissarissen van vijf leden. In november treedt één van de leden reglementair af. Ter vervanging zoekt De Huismeesters een lid van de Raad van Commissarissen met als aandachtsgebied volkshuisvesting en woningmarkt.

Meer informatie...

Lid Raad van Commissarissen

De Huismeesters is een maatschappelijk betrokken woningcorporatie in de stad Groningen.

De corporatie doet al het nodige om buurten en wijken leefbaar te maken en te houden. Dat doen zij door te investeren in stenen én in mensen. Het is een open, ambitieuze corporatie en die goed nadenkt bij wat zij doet. De Huismeesters heeft een platte organisatie en kenmerkt zich door ambachtelijke kennis en ervaring van medewerkers. De Huismeesters heeft een professionele toezichtstructuur met een Raad van Commissarissen van vijf leden. In november treedt één van de leden reglementair af. Ter vervanging zoekt De Huismeesters:

 

een lid van de Raad van Commissarissen

 met als aandachtsgebied volkshuisvesting en woningmarkt

 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. De Raad beoordeelt de beleidsplannen en de uitvoering daarvan. Daarnaast is de Raad van Commissarissen de werkgever van de bestuurder en (kritische) sparringpartner.

Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat zij zich kunnen inleven in de maatschappelijke taakstelling van een woningcorporatie en dat zij bestuurlijk in staat zijn goed te kunnen oordelen over de volkshuisvestelijke en financiële afwegingen die ten grondslag liggen aan directiebesluiten. Hiervoor is interesse in volkshuisvestelijke vraagstukken en specifieke kennis over maatschappelijke ontwikkelingen en woningmarkt onmisbaar. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij samenwerkingsgericht zijn en beschikken over: inlevingsvermogen, een onafhankelijke opstelling, het vermogen om overzicht te hebben en de grote lijnen te zien zonder de noodzakelijke details uit het oog te verliezen. De Raad van Commissarissen, individueel en als Raad, moet in staat zijn de directeur goed te begeleiden en waar nodig een spiegel voor te houden.

Voor de vacature die ontstaat wordt een commissaris gezocht die op de hoogte is van maatschappelijke ontwikkelingen en zich kan inleven in de maatschappelijke opgave die de woningcorporatie heeft. U hebt de kennis en de ervaring om de ontwikkelingen en de specifieke aspecten uit het aandachtsgebied bestuurlijk te vertalen, hierover te adviseren en de strategie van De Huismeesters hieraan te toetsen. U hebt ruime ervaring in het adviseren over of werken aan volkshuisvestelijke vraagstukken in een stedelijke omgeving. U kunt zich goed inleven in de maatschappelijke taakstelling van de woningcorporatie en bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen. U bent goed bekend met de stedelijke woningmarktproblematiek en demografische en sociaal maatschappelijke  vraagstukken en ontwikkelingen in sociaal-zorg domein en de betekenis daarvan voor huurders,, hebt kennis van volkshuisvestelijke vraagstukken en de opzet van een gemeentelijke woonvisie. Persoonlijke kenmerken die u typeren zijn: samenwerkingsgericht, positief kritisch, onafhankelijk, beschouwend, actief participerend in de dialoog. Gelet op de samenstelling van de Raad van Commissarissen gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Als lid van de Raad van Commissarissen maakt u ook deel uit van de commissie Wonen. Voor de tijdsbesteding die deze functie vraagt moet uitgegaan worden van 120 tot 150 uur per jaar.

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. U kunt tot en met uiterlijk vrijdag 14 september a.s. reageren via: vacature@talent-performance.nl onder vermelding van Raad van Commissarissen De Huismeesters.. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

 

 

gemeentesecretaris gemeente Westerwolde

Reactietermijn geslotenDe gemeente Westerwolde bestaat sinds 1 januari 2018 en is ontstaan na de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. In totaal heeft de gemeente Westerwolde bijna 25.000 inwoners. De ambtelijke organisatie van de gemeente is ingedeeld in de volgende afdelingen: Ruimte, Samenleving, Dienstverlening en Programma’s & Projecten. Binnen deze afdelingen zijn in 12 teams ruim 200 medewerkers werkzaam. Er wordt een gemeentesecretaris gezocht met bestuurlijke sensitiviteit die leiderschap toont. Zijn/haar stijl is richtinggevend, ruimte geven, stellen van duidelijke doelen en kaders.

Meer informatie...

gemeentesecretaris gemeente Westerwolde

De gemeentesecretaris die de gemeente Westerwolde zoekt toont leiderschap. Zijn/haar stijl is richtinggevend, ruimte geven, stellen van duidelijke doelen en kaders. Hij/zij heeft een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit, een goed gevoel voor urgentie, is flexibel waar nodig en zorgt voor resultaat. De gemeentesecretaris weet wat in de Raad speelt en heeft het vermogen om er zorg voor te dragen dat de ambities van het college worden vertaald in plannen en worden uitgevoerd. Daarbij beschikt hij/zij over een groot probleemoplossend vermogen en heeft hij/zij een scherp oog voor de kwaliteit die geleverd dient te worden.

 

De gemeentesecretaris die gezocht wordt is een bouwer, zichtbaar en benaderbaar. Iemand die met een zekere flair sturing geeft aan de ontwikkelingen die binnen de organisatie gaande zijn en werkend vanuit verbinding, zowel medewerkers als bestuurders mee weet te krijgen in de verandering. Hij/zij heeft een groot empathisch vermogen en heeft een goed ontwikkeld vermogen tot zelfreflectie. De gemeentesecretaris is communicatief sterk, gaat de dialoog aan en is zich goed bewust van de rol die een gemeentesecretaris heeft en is daarin rolvast. Inspirerend, enthousiasmerend en stimulerend zijn woorden die bij hem of haar passen.

 

Daarnaast wordt van de gemeentesecretaris verwacht dat hij/zij zich in de cultuur en waarden van de regio wil verdiepen en beschikt over:

 • ruime ervaring met leiding geven in een stevige managementpositie in een politiek-bestuurlijke context binnen de (bij voorkeur gemeentelijke) overheid;
 • aantoonbare ervaring met veranderingsprocessen en organisatieontwikkeling, zowel qua processen als qua beleid en cultuur;
 • kennis van bedrijfsvoering en procesmanagement;
 • ervaring met medezeggenschap;
 • een positieve houding met betrekking tot het gedachtegoed van Cittaslow;
 • een academisch werk- en denkniveau.

 

De gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris werkt nauw samen met het College van B&W en vormt zo de schakel tussen het bestuur en de organisatie. De gemeentesecretaris geeft het College van B&W gevraagd en ongevraagd advies, over zowel inhoudelijke als procedurele vraagstukken en draagt bij aan de profilering van de gemeente. De gemeentesecretaris is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele ambtelijke organisatie, met uitzondering van de griffie, en daarmee voor de kwaliteit van de dienstverlening die het ambtelijk apparaat aan zowel het college als aan de inwoners biedt. De gemeentesecretaris stuurt de leden van het management team en de bestuursdienst rechtsreeks aan. De gemeentesecretaris legt verantwoording af aan burgemeester en wethouders.

 

De aandacht van de gemeentesecretaris zal in de komende tijd vooral uitgaan naar het transitieproces dat gaande is. Daarbij gaat het om:

 • zorgdragen dat van de twee organisaties die bij de fusie betrokken zijn, qua werken en samenwerken, een eenheid wordt gemaakt;
 • zorgdragen voor externe gerichtheid van het ambtelijke apparaat en het ontwikkelen van een integrale visie op dienstverlening, waarbij de inwoner centraal staat, en daaraan uitvoering geven;
 • het nauwlettend volgen of de organisatiestructuur waarvoor gekozen is ook daadwerkelijk past bij de doelstellingen en de ambities die de nieuwe gemeente heeft en deze waar nodig bijstellen;
 • het proces waarin verantwoordelijkheden daar komen te liggen waar dat kan, hetgeen onder meer betekent het helder aangeven van kaders en het maken van afspraken over het afleggen van verantwoording;
 • zorgen dat het management team een team wordt en de mogelijkheid bieden tot verdere professionalisering op een wijze die past bij de vorm van leiderschap die past bij een organisatie waarin verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen.

 

Daarnaast zal de aandacht van de gemeentesecretaris in de komende periode uitgaan naar de huisvesting van de organisatie, het versterken van de samenwerking met de omliggende gemeenten in zowel Nederland als Duitsland en naar het goed vorm geven van de samenwerking tussen de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris.

 

Gemeente Westerwolde

De gemeente Westerwolde bestaat sinds 1 januari 2018 en is ontstaan na de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde.  De gemeente wordt gekenmerkt als toeristisch gebied waar tevens nadruk ligt op de ontwikkeling van innovatieve landbouw en agribusiness- en industrie. Er heerst een uitstekend woonklimaat met goede voorzieningen zoals scholen en sportaccommodaties. Gemeenschapszin, ondernemerschap en duurzaamheid bepalen de identiteit van de nieuwe gemeente. In totaal heeft de gemeente Westerwolde bijna 25.000 inwoners. De gemeente heeft een oppervlakte van 280 km2 en telt elf kernen en ruim tachtig dorpen en gehuchten. De kernen kennen een bloeiend verenigingsleven en in veel dorpen zijn dorpsraden actief. Het gebied kan verder aangeduid worden als een netwerksamenleving. De ambtelijke organisatie van de gemeente is ingedeeld in de volgende afdelingen: Ruimte, Samenleving, Dienstverlening en Programma’s & Projecten. Binnen deze afdelingen zijn in 12 teams ruim 200 medewerkers werkzaam. Dit aantal zal uiteindelijk naar verwachting groeien naar circa 250 medewerkers.

 

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gehonoreerd in schaal 15 van de cao gemeenteambtenaren.

 

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft, dan nodigen wij u graag uit om uiterlijk vrijdag 3 augustus a.s. uw CV en begeleidende brief te mailen aan vacature@talent-performance.nl onder vermelding van Westerwolde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

lid Raad van Toezicht

Reactietermijn gesloten.De RIBW Groep Overijssel levert in Overijssel maatschappelijk georiënteerde en betrouwbare zorg aan mensen met een beperking als gevolg van psychiatrische en/of psychosociale problemen. Zij worden ondersteund en begeleid op het gebied van wonen, werken en welzijn, zodat ze hun dagelijks leven zo veel mogelijk zelf vorm kunnen geven. In de Raad van Toezicht ontstaat in het najaar van 2018 de vacature lid Raad van Toezicht. Voor de positie die vacant is gesteld wordt een kandidaat gezocht die deel uit gaat maken van de Auditcommissie.

Meer informatie...

lid Raad van Toezicht

De RIBW Groep Overijssel levert in Overijssel maatschappelijk georiënteerde en betrouwbare zorg aan mensen met een beperking als gevolg van psychiatrische en/of psychosociale problemen. Zij worden ondersteund en begeleid op het gebied van wonen, werken en welzijn, zodat ze hun dagelijks leven zo veel mogelijk zelf vorm kunnen geven. Bij de begeleiding gaan wij uit van de wensen en mogelijkheden van de cliënt en bieden wij ondersteuning daar waar de cliënt woont, werkt, leert en recreëert. De organisatie heeft diverse locaties in Overijssel en telt circa 600 fte medewerkers. Het Centraal Bureau is gevestigd in Zwolle. In de Raad van Toezicht ontstaat in het najaar van 2018 de vacature

 

lid Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het strategisch (meerjaren-)beleid, de uitvoering daarvan en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Tevens treedt de Raad van Toezicht op als kritisch klankbord voor de Raad van Bestuur ten aanzien van strategische vraagstukken. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat de balans tussen de toezichthoudende taak en de klankbordfunctie in evenwicht blijft. De Raad van Toezicht van RIBW GO werkt conform een vastgesteld reglement.

 

Profiel

De leden van de Raad van Toezicht werken integraal en overstijgend en hebben daarbinnen één of meer aandachtsgebieden. Voor de positie die vacant is gesteld wordt een kandidaat gezocht die deel uit gaat maken van de Auditcommissie. De kandidaat dient te beschikken over:

 • ervaring met gemeentelijke of provinciale politiek;
 • een bedrijfseconomische kennis op universitair niveau;
 • gevoel voor maatschappelijk ondernemen;
 • affiniteit met de doelgroep;
 • de nodige tijd en energie die nodig is voor het kwalitatief goed kunnen vervullen van de functie.

 

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij beschikken over:

 • affiniteit met de doelstelling, de waarden en de zorgfunctie die RIBW GO heeft;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten;
 • de kennis en ervaring om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde vraagstukken;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als RIBW GO stellen;
 • bekendheid met de onderwerpen van corporate governance en inzicht in de taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
 • het vermogen om het beleid van RIBW GO en het functioneren van de Raad van Bestuur te beoordelen;
 • het vermogen om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.

De kandidaat die bij het huidige team past is een stevige persoonlijkheid die de dialoog aangaat. Iemand die gericht is op samenwerking, maar zich tegelijkertijd onafhankelijk en kritisch opstelt, zaken ter discussie stelt en oog heeft voor de effecten van de besluiten op de kortere en langere termijn. Persoonlijke kenmerken die de kandidaat typeren zijn: open, authentiek, initiatief nemend, besluitvaardig en communicatief.

De kandidaat die wordt gezocht dient bij voorkeur woonachtig te zijn in het werkgebied van RIBW GO en te beschikken over een relevant netwerk in het werkgebied.

De tijdsbesteding die de functie vraagt wordt geschat op ongeveer 150 uur per jaar. De vergoeding is conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg.

 

Onverenigbaarheid

Bij de benoeming van leden wordt gelet op de gewenste en noodzakelijke objectiviteit en onafhankelijkheid. Elke vorm en schijn van bevooroordeling of belangenverstrengeling tussen een lid van de Raad van Toezicht en de organisatie dient te worden vermeden. Dit betekent dat geen lid van de Raad kunnen worden: personen die een functie in een Raad van Toezicht en/of Raad van Bestuur bekleden bij een instelling die duidelijke raakvlakken heeft met RIBW GO; personen die in de afgelopen drie jaar lid Raad van Bestuur dan wel werknemer geweest zijn van RIBW GO; personen die een directe of indirecte opdrachtgeverrelatie hebben met RIBW GO.

Daarnaast gelden de beperkingen zoals geformuleerd in de Wet Bestuur en Toezicht.

 

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. U kunt die tot en met  27 juli a.s. mailen aan vacature@talent-performance.nl met vermelding van RIBW GO.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra, TALENT PERFORMANCE, 050-4092720 of 06-53897499.

Waarnemend stadsmanager Groningen

Reactietermijn gesloten.Humanitas is een vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw bestaande uit vijf districten en een landelijk bureau. Humanitas District Noord bestaat uit 25 afdelingen verdeeld over Groningen, Friesland en Drenthe.  Wij zoeken voor Humanitas een manager die de uitgangspunten van Humanitas onderschrijft en van hieruit wil werken.

Meer informatie...

Waarnemend stadsmanager Groningen

Reactietermijn gesloten Humanitas is een vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw bestaande uit vijf districten en een landelijk bureau. Humanitas District Noord bestaat uit 25 afdelingen verdeeld over Groningen, Friesland en Drenthe.  Humanitas afdeling Groningen biedt vrijwillige steun bij de thema’s rondom Jeugd, Thuisadministratie, Eenzaamheid, Mantelzorg en Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen. Vanwege ziekte is er voor de afdeling Groningen een vacature voor een tijdelijke inzet van een:

 

waarnemend stadsmanager Groningen

 

De functie van stadsmanager is een zelfstandige, pittige en veelzijdige baan binnen een dynamische organisatie. U geeft in opdracht van het afdelingsbestuur, binnen de kaders van de landelijke Vereniging, uitvoering aan de opdracht die er ligt, daarbij uitgaande van de doelstellingen en ambities van de afdeling. U maakt deel uit van het management team van Humanitas district Noord en legt verantwoording af aan de districtsmanager.

 

Als stadsmanager bent u adviseur en ondersteuner van het afdelingsbestuur van             Humanitas Groningen. U geeft leiding aan het bureau van de stad Groningen waar ongeveer 28 mensen werken en bent verantwoordelijk voor de voortgang van ongeveer 25 afdelingsprojecten. Tevens bent u direct leidinggevende van circa 25 projectcoördinatoren die rond de 3.000 vrijwilligers ondersteunen. U opereert in een complexe omgeving die continu in verandering is. Deze veranderingen vragen om vertaling naar de interne organisatie, op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

 

Het profiel

“Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar.”

 

Wij zoeken voor Humanitas een manager die bovenstaande uitgangspunten van Humanitas onderschrijft en van hieruit wil werken. Iemand die over aantoonbare leidinggevende, verbindende, coachende en empathische capaciteiten beschikt en de managementervaring en het vermogen heeft om goed te functioneren binnen de complexe organisatiestructuur die kenmerkend is voor een vereniging en een vrijwilligersorganisatie die Humanitas is. Het realiseren van beleidsmatige, operationele, financiële en personele organisatiedoelstellingen van de afdeling op basis van het werkplan en de begroting vraagt om iemand met levenservaring en veel energie.

 

Typerend voor uw stijl van leidinggeven is: open, helder, duidelijk, doelgericht, richtinggevend, kaders stellend, ruimte gevend, werkend vanuit de verbinding en aanspreken op, waar nodig. Daarbij moet u tevens in staat zijn om soepel te schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Organisatiesensitiviteit en doelgericht en daadkrachtig werken aan voorgenomen plannen en ambities, alsook de ervaring om alle betrokkenen mee te nemen in een veranderingsproces, is van belang om inhoud te geven aan de functie.

 

De stadsmanager die wij zoeken maakt gemakkelijk contact met uiteenlopende mensen en is zichtbaar zowel binnen de organisatie als daarbuiten. U begrijpt wat het betekent om sturing te geven aan een organisatie die in belangrijke mate wordt gevormd door vrijwilligers en weet de vrijwilligers, evenals de betaalde medewerkers, te binden en te boeien. Dit betekent onder meer dat u bij het realiseren van de doelstellingen een goed oog heeft voor de kwaliteiten die de betaalde en onbetaalde medewerkers hebben en faciliteert en stimuleert hen om daar zo optimaal mogelijk gebruik van te (kunnen) maken. Persoonlijke kenmerken die u typeren zijn: communicatief, teamplayer, sociaal, zelfbewust, ondernemend, doelgericht, energiek, flexibel en toegankelijk. Daarnaast is het van belang dat u beschikt over de kennis en ervaring ten aanzien van bedrijfsvoering, subsidiering en sponsoring en over een relevante afgeronde opleiding op HBO+/WO-niveau.

 

Belangstelling?

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en begeleidend schrijven graag tegemoet. U kunt deze mailen naar: vacature@talent-performance.nl. De reactietermijn sluit maandag 9 juli a.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Wilpstra: 050-4092720 of 06-20315501.

Directeur

Reactietermijn gesloten.Stichting Catent is voor KBS De Vlieger 3 op zoek naar een daadkrachtige, excellente leider. Een leider met eigentijdse visie op het onderwijs, proactief, ambitieus en met een realistische kijk op ICT. Een directeur die zichtbaar en toegankelijk is en die vanuit dialoog ouders, kinderen en medewerkers weet te enthousiasmeren en te verbinden. Als leidinggevende is het iemand die ruimte geeft en richtinggevend, helder en duidelijk in de communicatie is.

Meer informatie...

Directeur

Stichting Catent is voor KBS De Vlieger 3 op zoek naar een daadkrachtige, excellente leider. Een leider met eigentijdse visie op het onderwijs, proactief, ambitieus en met een realistische kijk op ICT. Een directeur die zichtbaar en toegankelijk is en die vanuit dialoog ouders, kinderen en medewerkers weet te enthousiasmeren en te verbinden. Als leidinggevende is het iemand die ruimte geeft en richtinggevend, helder en duidelijk in de communicatie is. Hij of zij heeft oog voor de professionele kwaliteiten van de medewerkers en weet die op adequate wijze in te zetten voor het realiseren van de doelstelling die de school heeft. De directeur die gezocht wordt werkt vanuit verbinding, is samenwerkingsgericht en communicatief sterk. Hij of zij kan teamleden inspireren, motiveren en neemt hen mee in de ontwikkeling van de school.

Verwacht wordt dat de directeur verder voldoet aan de volgende eisen:

 • een relevante opleiding op hbo/wo-niveau;
 • affiniteit met onderwijs, maar bij voorkeur ervaring in een leidinggevende positie binnen het onderwijs;
 • in het bezit van het schoolleidersdiploma (basisbekwaamheid) of de bereidheid om de opleiding Directeuren van Buiten te gaan volgen;
 • aantoonbare managementvaardigheden;
 • de doelstelling van de stichting Catent onderschrijven en in staat zijn om de identiteit van de stichting nader inhoud te geven en uit te dragen.

Als directeur van De Vlieger 3 bent u  integraal verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de school binnen de kaders die door het College van Bestuur zijn gesteld. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor: strategische beleidsontwikkelingen, de kwaliteit van het onderwijs en de inrichting van de onderwijsprocessen; personeel en organisatie; de in- en externe communicatie; de bedrijfsvoering en het financiële beleid en het resultaat. Ook participeert u actief in het directeurenberaad van Stichting Catent en levert u indien gewenst ook bijdragen aan beleidsontwikkelingen die over de grens van de eigen organisatie heen gaan.

Thema’s die de komende tijd specifiek de aandacht zullen vragen zijn o.a.: het verder vorm geven van de nieuwe pedagogische inzichten, zoals het gedachtegoed “Verbindend Gezag” en “KiVa” en het verder vormgeven van de professionele leergemeenschappen.

U geeft direct leiding aan de medewerkers van de school en rapporteert rechtstreeks aan het College van Bestuur.

Stichting Catent
Stichting Catent staat voor ‘ontwikkelen met passie’. Het is een stichting voor onderwijs en begeleiding, met 34 scholen voor basisonderwijs, waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs (Facet en De Vonder). De scholen liggen verspreid over vier provincies, te weten Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Op alle scholen samen werken circa 500 personeelsleden voor ruim 5.000 leerlingen. De financiële positie van de organisatie is sterk. De medewerkers zijn zeer betrokken, zowel bij elkaar als bij het werk.

De scholen dragen zorg voor de brede ontwikkeling van leerlingen, waarbij zij zich samen op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en motorisch gebied optimaal kunnen ontplooien. Er wordt gewerkt vanuit de besturingsfilosofie dat binnen de kaders die zijn gesteld scholen ruimte hebben voor eigen beleid. Met behulp van de strategienota en school- en jaarplannen geven scholen zelf richting aan het dagelijks handelen. Er worden meetbare doelstellingen en heldere verantwoordelijkheden en bevoegdheden geformuleerd. Het eigenaarschap wordt gestimuleerd, medewerkers zijn resultaatverantwoordelijk en er wordt proactief verantwoording afgelegd.

KBS De Vlieger 3
Een van de 34 basisscholen is de Katholieke Basisschool De Vlieger 3. Het is een grote school met circa 350 leerlingen verdeeld over 16 groepen. KBS De Vlieger 3 is een toonaangevende basisschool die goed met de tijd meegaat. Er is veel aandacht en ruimte voor onderwijsvernieuwing en nieuwe pedagogische en didactische inzichten. Het team is enthousiast en ervaren. De onderzoekende houding van de leerkracht begint steeds meer vorm te krijgen. Op KBS De Vlieger 3 krijgen kinderen en leerkrachten de kans om hun talenten te laten stralen. Kenmerkend voor de cultuur van de school is de grote betrokkenheid van de leerkrachten bij de inhoud van hun werk en de leerlingen. Zij stellen eisen aan zichzelf, leggen de lat hoog en zijn ambitieus waar het gaat om de kwaliteit van het onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd. De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de cao po en worden in onderling overleg vastgesteld.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan nodigen wij u graag uit om uiterlijk zaterdag 30 juni a.s. uw CV en begeleidende brief aan vacature@talent-performance.nl te mailen onder vermelding van Catent. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

Superintendent

Reactietermijn gesloten.MF Shipping Group is een onafhankelijke scheepsmanagement- onderneming die opgericht is in 1994. De organisatie biedt een breed palet aan hoogwaardige maritieme diensten, gericht op schepen over de wereld. Momenteel heeft MF Shipping Group de uitdagende taak om voor haar klanten 10 tanker nieuwbouwprojecten te begeleiden, zowel in Nederland als in China. MF Shipping Group is op zoek naar een bevlogen Superintendent met een grote passie voor de scheepsvaart. De Superintendent is verantwoordelijk voor de gehele technische en nautische begeleiding van de schepen die de MF Shipping Group in management heeft.

Meer informatie...

Superintendent

MF Shipping Group is op zoek naar een bevlogen Superintendent met een grote passie voor de scheepsvaart. De Superintendent is verantwoordelijk voor de gehele technische en nautische begeleiding van de schepen die de MF Shipping Group in management heeft. Dit vraagt veel flexibiliteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een behoorlijke mate van zelfredzaamheid. De Superintendent heeft ook veel te maken met klanten en hun specifieke wensen en eisen. Iets dat sensitiviteit met betrekking tot anderen vergt.

Functie-eisen:

 • HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur Hogere Zeevaartschool of Diploma Scheepswerktuigkundige B of C;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in de scheepvaart, bij voorkeur als Superintendent/Technisch inspecteur of minimaal 3 jaar relevante ervaring in combinatie als Hoofdwerktuigkundige of als manager in een technische/nautische omgeving;
 • Ervaring met chemicaliën tankers is een must;
 • Bekendheid met internationale wet- en regelgeving (IMO);
 • Kennis van en ervaring met kwaliteitssystemen;
 • Goede contactuele- en communicatieve vaardigheden;
 • Uitstekende mondelinge- en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Duits is een pré;
 • Kennis van automatiseringssystem, zoals Word, Excel en database programma’s;
 • Flexibel met betrekking tot werktijden.

De Superintendent is bevoegd om schepen te inspecteren en alle support te geven die noodzakelijk is voor de dagelijkse operatie en tevens is de Superintendent budgetverantwoordelijk. De functie is in de organisatie opgenomen als lijnfunctie en wordt aangemerkt als ‘Key staff member’. De Superintendent rapporteert aan het Hoofd Technische Dienst.

MF Shipping Group
MF Shipping Group is een onafhankelijke scheepsmanagement- onderneming die opgericht is in 1994. De organisatie biedt een breed palet aan hoogwaardige maritieme diensten, gericht op schepen over de wereld. MF Shipping Group ondersteunt, faciliteert en ontzorgt scheepseigenaren rondom alle facetten van scheepsmanagement en vlootbeheer. Op dit moment telt de organisatie ongeveer 1000 medewerkers en beheren zij een vloot van rond de 50 schepen waaronder ook nieuwbouwschepen waarvan de bouw ook is/wordt begeleid.

Momenteel heeft MF Shipping Group de uitdagende taak om voor haar klanten 10 tanker nieuwbouwprojecten te begeleiden, zowel in Nederland als in China. Daardoor zal de vloot tussen eind 2018 en 2020 veranderen. (Het gaat daarbij o.a. om IMO2 tankers intermediate size van 17500 DWT, IMO2 tankers small size 8000 DWT die LNG voortgestuwd zijn en cement nieuwbouw 8000DWT op LNG).

Arbeidsvoorwaarden
MF Shipping Group biedt een prettige werkomgeving en een grote mate van zelfstandigheid. De primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de verantwoordelijkheden van de functie.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan nodigen wij u graag uit om uiterlijk 22 juni a.s. uw CV en begeleidende brief te mailen aan vacature@talent-performance.nl onder vermelding van MF Shipping Group. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Wilpstra: 050-4092720 of 06-20315501

Directeur-bestuurder

Reactietermijn gesloten Biblionet Drenthe zorgt voor plekken waar de inwoners van Drenthe elkaar kunnen ontmoeten, zich volop kunnen ontspannen, de wereld om zich heen kunnen ontdekken en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Biblionet Drenthe wil een fysiek en digitaal platform zijn, waar de inwoners en instellingen van Drenthe hun kennis en cultuur kunnen uitwisselen door verbindingen met elkaar aan te gaan, met als uiteindelijk doel de persoonlijke wereld van mensen te verdiepen en te verrijken. Als directeur-bestuurder van Biblionet Drenthe geeft u leiding aan de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) en de lokale bibliotheken en bent u integraal verantwoordelijk voor de organisatie.

Meer informatie...

Directeur-bestuurder

Reactietermijn gesloten.

Directeur-bestuurder Biblionet Drenthe

Als directeur-bestuurder van Biblionet Drenthe geeft u leiding aan de Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) en de lokale bibliotheken en bent u integraal verantwoordelijk voor de organisatie. De integrale verantwoordelijkheid betekent dat u verantwoordelijk bent voor het ontwikkelen en uitvoeren van het strategisch beleid, gericht op het bevorderen van de kwaliteit, de samenhang en de  innovatie van de met Biblionet Drenthe verbonden bibliotheken en de uitvoering van de wettelijke taken zoals die vastgelegd zijn in de PIO (provinciale ondersteuningsinstelling) in het belang van duurzaam en innovatief bibliotheekwerk voor de inwoners van Drenthe. Daarmee bent u ook verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering, het marketing- en communicatiebeleid, het personeels- en organisatiebeleid en het financiële resultaat. Als  ‘boegbeeld’ van de organisatie zorgt u voor de externe representatie, voor de verbinding van buiten naar binnen, voor het opbouwen en onderhouden van contacten met externe relaties waaronder met beleidsmedewerkers en bestuurders van provincie en gemeenten, VNO-NCW, de vakbonden, directies van alle relevante Drentse organisaties en regionale en landelijke partners in het culturele landschap, zoals de Vereniging voor Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek.U geeft direct leiding aan de manager provinciaal, manager lokaal, manager financiën, de beleidsmedewerker, de coördinator secretariaat en de coördinator HRM.

De directeur-bestuurder die wordt gezocht is een (maatschappelijk) ondernemer, commercieel, innovatief en met een scherp oog voor marktontwikkelingen en weet daarop in te spelen. U bent toegankelijk, staat open voor gedachten en meningen van anderen en werkt vanuit de verbinding. Bij de aansturing van de organisatie toont u leiderschap, bent u richting gevend, faciliterend, stelt u heldere kaders en doelen en pakt waar nodig door. Daarbij laat u de verantwoordelijkheid liggen waar het kan. U heeft het vermogen om draagvlak te creëren, zowel binnen de organisatie als daarbuiten en weet de stakeholders (waaronder de medewerkers en de vrijwilligers) mee te nemen in de verandering. Persoonlijke eigenschappen die u typeren zijn: authentiek, energiek, ambitieus in het behalen van resultaten, stevig, stabiel, communicatief en samenwerkingsgericht. Daarnaast wordt van u verwacht dat u beschikt over:

 • een bedrijfskundige opleiding op WO-niveau;
 • ervaring als bestuurder of op een vergelijkbaar niveau;
 • expertise in de bedrijfsvoering en financieel goed onderlegd;
 • analytisch en strategisch denk- en werkniveau;
 • affiniteit met cultuur en de maatschappelijke opdracht die bibliotheken hebben;
 • ervaring met en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en dat u daar gemakkelijk mee om weet te gaan;
 • ervaring met veranderingsprocessen.

Ervaring met het samenwerken met vrijwilligers is een pre.

U bent woonachtig in Noord-Nederland of bent bereid om daar naartoe te verhuizen.

Biblionet Drenthe
Biblionet Drenthe zorgt voor plekken waar de inwoners van Drenthe elkaar kunnen ontmoeten, zich volop kunnen ontspannen, de wereld om zich heen kunnen ontdekken en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Biblionet Drenthe wil een fysiek en digitaal platform zijn, waar de inwoners en instellingen van Drenthe hun kennis en cultuur kunnen uitwisselen door verbindingen met elkaar aan te gaan, met als uiteindelijk doel de persoonlijke wereld van mensen te verdiepen en te verrijken. Kortom, een bibliotheek van, voor en door de inwoners van Drenthe. Naast de uitvoering van het basisbibliotheekwerk in negen Drentse gemeenten adviseren en ondersteunen zij ook organisaties en netwerken die zich gesteld zien voor vraagstukken rond lezen, leren en informeren. Zij geven tevens kennis vanuit de landelijke infrastructuur door aan alle basisbibliotheken in Drenthe. Daarmee vervullen zij een schakelfunctie. Stichting Biblionet Drenthe heeft 140 medewerkers (81 FTE) en 500 vrijwilligers. Biblionet Drenthe is een organisatie in verandering; van introvert naar meer extrovert, van taakgedreven naar klant- en resultaatgericht.

Informatie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

Graag zien wij uw CV en begeleidende brief tegemoet. U kunt tot en met uiterlijkdonderdag 7 juni a.s.reageren naar: vacature@talent-performance.nlonder vermelding van Biblionet Drenthe.

Onze klanten

Ons werkgebied bestrijkt geheel Nederland, met het accent op het noorden, oosten en midden van Nederland. Onze opdrachtgevers zijn actief in de volgende branches:

 • gezondheidszorg
 • chemische industrie
 • leisure
 • advocatuur
 • media
 • telecommunicatie
 • cultuur
 • food
 • overheid/publieke sector
 • ICT
 • afval en milieu
 • woningcorporatie
 • financiële dienstverlening
 • bouw
 • onderwijs
 • interieurbouw
 • politie
 • openbaar vervoer
 • grafische industrie
 • Zakelijke dienstverlening
 • welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • ontwikkelingswerk