Talent Performance

Talent Performance helpt bij het invullen van sleutelposities op strategisch en tactisch niveau in uw organisatie. Daartoe behoort ook de werving en selectie van kandidaten voor toezichthoudende functies. Wij werken voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende branches. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. Wij volgen bestuurders, directeuren en managers in hun loopbaan. Daarnaast maken wij, indien passend, gebruik van media search.

Talent Performance heeft opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren. Daaronder opmerkelijk veel vaste relaties. Zij voelen zich aangesproken door de visie van Talent Performance op vraagstukken rond leidinggeven, teamvorming en persoonlijke ontwikkeling.

 

Onze Visie

„Een succesvolle organisatie streeft naar diversiteit en evenwicht in de top”

Annelize Wilpstra

Een succesvolle organisatie streeft naar diversiteit in de top. Verschillende competenties, persoonlijkheden en achtergronden moeten goed met elkaar in evenwicht zijn. De werkwijze van Talent Performance is daarom gericht op diversiteit en evenwicht.

Onze visie komt tot uitdrukking in ons aanbod en onze werkwijze. Maar ook in een drietal speciale aandachtsgebieden:

 • diversiteit in de samenstelling van bestuur of managementteam
 • de vrouwelijke component in bestuur of management
 • verjonging van de Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht

Diversiteit in teams

Talent Performance streeft bij de samenstelling van een team altijd naar diversiteit. Dat betekent dat onze focus is gericht op het samenstellen van een team, waarin de leden elkaar onderling versterken en waarin de verschillende competenties, persoonlijkheden en achtergronden goed met elkaar in evenwicht zijn.

Vrouwen in managementposities

Talent Performance heeft, indien passend, bij het uitvoeren van haar opdrachten extra aandacht voor de vrouwelijke component in het bestuur of management. Als wij in specifieke gevallen onze executive search op vrouwen richten, dan heeft dat pragmatische redenen. Kwaliteiten van vrouwen zijn helaas nog schaars in de top.

Wij beschikken over een databank met talentvolle vrouwen, waaronder zowel vrouwen in eindverantwoordelijke functies, als kandidaten die nog volop bezig zijn met hun eigen professionele ontwikkeling. We verwachten dat de komende jaren veel van deze vrouwen zullen doorstromen naar zwaardere bestuurs- en managementfuncties. Dit om de eenvoudige reden dat sommige kwaliteiten, noodzakelijk voor een succesvol team, vaker bij vrouwen dan bij mannen zijn aan te treffen.

Raad van Commissarissen – Raad van Toezicht

Corporate governance heeft ervoor gezorgd dat organisaties professioneler omgaan met hun Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Dat begint bij de samenstelling van de raad en de selectie van nieuwe kandidaten. Het ‘zoeken in de eigen kennissenkring’ past daar niet meer bij. Wil men de professionaliteit vergroten, dan wordt de werving uitbesteed aan een professioneel bureau.

Talent Performance ondersteunt de werving van leden voor Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. Ook hier geldt: diversiteit en evenwicht geeft een meer  succesvolle raad. Om die reden heeft Talent Performance, indien passend, bij het uitvoeren van haar opdrachten extra aandacht voor de vrouwelijke component en voor verjonging van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht.

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde leeftijd van raadsleden nu op 58 jaar ligt. Vaak vinden de opdrachtgevers onze aandacht voor jongere kandidaten dan ook verrassend. We zien dergelijke kandidaten niet in plaats van, maar het liefst in combinatie met mensen met een gedegen ervaring. Het blijkt dat mannen en vrouwen die volop bezig zijn met hun eigen professionele ontwikkeling, een belangrijke toegevoegde waarde hebben.

Naast het werven van kandidaten voor de Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht ondersteunt Talent Performance zelfevaluaties.

Ons aanbod

Het aanbod van Talent Performance omvat de volgende onderdelen:

 •   talent search
 •   advies en begeleiding
 •   performance check (assessments)
 •   boardroom consultancy

Elke opdracht is maatwerk. Het kan, in overleg met de opdrachtgever, de vorm krijgen van een uitbesteding of een begeleiding. Bij uitbesteding werft en selecteert Talent Performance kandidaten en presenteert aan de opdrachtgever een beperkt aantal kandidaten die voldoen aan het profiel. Bij begeleiding van een wervings- en selectieproces wordt onze expertise toegevoegd aan de knowhow waarover de opdrachtgevende organisatie zelf beschikt. Voor de performance check maakt Talent Performance gebruikt van een methodiek met een sterk voorspellend resultaat.

Executive search

Het werven van kandidaten begint altijd met het in kaart brengen van de ideale kandidaat. Voor het opstellen van het gewenste profiel wordt uitgebreid kennis gemaakt met de organisatie en bij het in kaart brengen van het gewenste profiel wordt rekening gehouden met de samenstelling van het bestaande team. Belangrijk is om het profiel specifiek genoeg te houden en tegelijkertijd ook interessant te laten zijn voor kandidaten waaraan niet in eerste instantie wordt gedacht.

Voor het vinden van de juiste kandidaten gebruiken we uiteenlopende instrumenten: executive search, het uitgebreide netwerk waarover wij beschikken, onze databank en indien gewenst media search. De medewerkers van Talent Performance beschikken over de discretie en het inlevingsvermogen om kandidaten op de juiste manier te benaderen en te informeren.

Assessments

Assessments kunnen extra zekerheid geven bij het selecteren van een kandidaat. Talent Performance maakt gebruikt van een methodiek met een sterk  voorspellend resultaat.

Kenmerkend voor onze methodiek is:

 • de grote mate van objectiviteit
 • het sterk voorspellende resultaat
 • de gebruiksvriendelijkheid
 • de laagdrempeligheid

Behalve in wervings- en selectieprocedures wordt de methodiek toegepast bij:

 • herstructurering van organisaties
 • management development-programma’s
 • traineeship-programma’s
 • coaching
 • analyse van de samenstelling van een directie- en  managementteam
 • vraagstukken over de samenwerking binnen teams
 • loopbaanvraagstukken.

Advies en begeleiding bij selectieprocedures

Als externe deskundige worden Talent Performance vaak bij (her-)plaatsingen procedures betrokken. Bij deze opdrachten ondersteunen wij de opdrachtgever bij het opstarten van de selectieprocedure, het opstellen van de gewenste profielen, de selectiegesprekken en de beoordeling. Met deze werkwijze wordt onze expertise toegevoegd aan de knowhow waarover de opdrachtgevende organisatie zelf beschikt.

Boardroom consultancy

Vanuit onze betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en kandidaten ontstaan goede en langdurige relaties en worden wij gevraagd voor aanvullende diensten onder de noemer boardroom consultancy.

Daarbij gaat het meestal om de verdere professionele ontwikkeling van de geplaatste kandidaat: het ondersteunen bij toekomstgericht denken; het zoeken naar zijn of haar kernkwaliteiten; de persoonlijke ontwikkeling in verhouding tot de huidige werksituatie. Daarbij maken wij gebruik van onze jarenlange ervaring als interim-manager, schaduwmanager voor interim-opdrachten en coach.

Vacatures

Voor het vinden van de juiste kandidaten maken wij gebruik van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. Indien gewenst maken wij daarnaast gebruik van media search. Bij media search wordt de advertentie in ieder geval op deze pagina en op LinkedIn geplaatst. Media-search vacatures:

Lid Raad van Commissarissen

SKSG (Stichting Kinderopvang Stad Groningen) is een onderneming met een maatschappelijke opgave. De organisatie biedt veelvormige en professionele kinderopvang aan voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar bij kindercentra of gastouders in de stad Groningen en de regio. SKSG heeft een kleine 80 locaties in de stad en regio waarin de kinderopvang is ondergebracht en er werken ongeveer 800 mensen (vast en flexibel). De Raad van Commissarissen die uit vijf leden bestaat, houdt toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder, de algemene gang van zaken en het financiële resultaat. De Raad van Commissarissen is werkgever van de directeur/bestuurder en fungeert als strategisch klankbord voor de directeur/bestuurder op het gebied van beleidsvorming en de uitvoering daarvan.

Meer informatie...

Lid Raad van Commissarissen

SKSG (Stichting Kinderopvang Stad Groningen) is een onderneming met een maatschappelijke opgave. De organisatie biedt veelvormige en professionele kinderopvang aan voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar bij kindercentra of gastouders in de stad Groningen en de regio. SKSG heeft een kleine 80 locaties in de stad en regio waarin de kinderopvang is ondergebracht en er werken ongeveer 800 mensen (vast en flexibel). Vanwege reglementaire redenen ontstaat per 1 januari 2017 de vacature lid Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen die uit vijf leden bestaat, houdt toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder, de algemene gang van zaken en het financiële resultaat. De Raad van Commissarissen is werkgever van de directeur/bestuurder en fungeert als strategisch klankbord voor de directeur/bestuurder op het gebied van beleidsvorming en de uitvoering daarvan.

Voor de vacature die ontstaat wordt een kandidaat gezocht met ervaring op een eindverantwoordelijk niveau in het bedrijfsleven of zakelijke dienstverlening, ervaring met een veranderende markt, die maatschappelijk actief is en een sterk netwerk heeft in Noord-Nederland. Daarnaast wordt van de kandidaat verwacht dat hij of zij kennis heeft van de regionale en landelijke relevante (politieke) ontwikkelingen.

Bij de benoeming van leden wordt gelet op de gewenste en noodzakelijke objectiviteit en onafhankelijkheid. Elke vorm en schijn van bevooroordeling of belangenverstrengeling tussen een lid van de Raad van Commissarissen en de organisatie dient te worden vermeden.

De Raad van Commissarissen komt zes keer per jaar formeel plenair bijeen. Daarnaast wordt van de leden van de Raad van Commissarissen verwacht dat zij jaarlijks tijd vrijmaken voor speciale bijeenkomsten. De tijdsbesteding die de functie vraagt wordt geschat op ongeveer 60 uur per jaar.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft dan kunt u tot en met donderdag 10 november a.s. uw CV en begeleidende brief mailen aan vacature@talent-performance.nl onder vermelding van SKSG. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra 050-4092720 of 06-53897499.

Lid Raad van Toezicht

De Noorderbrug is met 800 medewerkers en 400 vrijwilligers een toonaangevende en specialistische instelling die (intra- en extramurale) zorg, behandeling en begeleiding biedt aan ruim 1500 mensen met aangeboren of niet aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, lichamelijke beperkingen en mensen met een chronische ziekte of neurologische aandoening zoals de ziekte van Huntington. Het werkgebied beslaat met name de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de uitvoering daarvan. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van de directie en (kritische) sparringpartner en geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder.

Meer informatie...

Lid Raad van Toezicht

De Noorderbrug is met 800 medewerkers en 400 vrijwilligers een toonaangevende en specialistische instelling die (intra- en extramurale) zorg, behandeling en begeleiding biedt aan ruim 1500 mensen met aangeboren of niet aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, lichamelijke beperkingen en mensen met een chronische ziekte of neurologische aandoening zoals de ziekte van Huntington. Het werkgebied beslaat met name de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Er wordt vanuit diverse woonlocaties en talentencentra gewerkt. Op het vlak van doven is De Noorderbrug ook actief in de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht. De Noorderbrug is een van de initiatiefnemers van het behandelprogramma Hersenz, voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. De Noorderbrug is een van de vijf landelijke experts voor mensen met doofheid en bijkomende problematiek. In de Raad van Toezicht ontstaat de vacature

lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de uitvoering daarvan. Daarnaast is de Raad van Toezicht de werkgever van de directie en (kritische) sparringpartner en geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. De Raad van Toezicht houdt zich voor het eigen functioneren aan de Governancecode voor de Zorg. Vanwege het verstrijken van de termijn van het lid van de Raad van Toezicht dat is benoemd op voordracht van de Centrale Cliëntenraad van De Noorderbrug, komt deze zetel met ingang van 1 januari 2017 vacant. Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht zal zitting nemen in de commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht.

Profiel
De Centrale Cliëntenraad en de Raad van Toezicht van De Noorderbrug zijn gezamenlijk op zoek naar een kundige en verbindende mensenkenner, die affiniteit heeft met de doelgroep, ter versterking van de Raad van Toezicht. Deze persoonlijkheid past binnen het algemene – voor ieder lid van de Raad van Toezicht geldende – profiel. Daarnaast worden enkele aanvullende specifieke vereisten gesteld. Specifiek wordt van de kandidaat die nu, voor het aandachtsgebied Kwaliteit en Veiligheid, wordt gezocht verwacht dat hij of zij beschikt over:
• een achtergrond in de zorg, zorginhoudelijke deskundigheid en bij voorkeur kennis van de inhoudelijke vraagstukken die spelen binnen de doelgroepen van De Noorderbrug;
• het vermogen om ondanks eigen kennis en specialisatie een onafhankelijke visie te hebben op de
ontwikkelingen;
• inzicht in veiligheid en kwaliteit en vigerende wet- en regelgeving en ontwikkelingen binnen de branche.

Van de kandidaat wordt uiteraard ook verwacht dat hij of zij de verbinding zoekt en in dialoog is met de doelgroep. Dit betekent dat van de kandidaat verwacht wordt dat hij of zij minimaal één keer per jaar overleg heeft met de Centrale Cliëntenraad. Ondanks deze verbinding geldt dat van het lid verwacht wordt dat hij of zij onafhankelijk een oordeel kan vormen.

Tevens wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij:
• affiniteit hebben met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting en de doelstellingen van de Stichting onderschrijven;
• kennis hebben van de aan de gezondheidszorg aanpalende werkterreinen;
• beschikken over brede bestuurlijke ervaring bij voorkeur in de gezondheidszorg;
• affiniteit hebben met de doelgroep en betrokken zijn bij wat er binnen De Noorderbrug speelt;
• tegelijkertijd een juist evenwicht weten te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• het vermogen hebben en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord ter zijde te staan en het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
• het vermogen hebben om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen en professioneel samen te werken waarbij zij gebruik maken van elkaars kennis en kunde en bij te dragen aan een open en kritisch klimaat binnen De Raad van Toezicht door het voeren van een constructieve dialoog met elkaar en met de bestuurder;
• integer zijn, beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling, alert op en transparant over mogelijke belangenverstrengeling of het ontstaan van afhankelijkheidsrelaties binnen de Raad, met de organisatie of extern;
• voldoende tijd en energie beschikbaar hebben.

De tijdsbesteding die de functie vraagt wordt geschat op ongeveer 100 uur per jaar.

Onverenigbaarheid
Bij de benoeming van leden wordt gelet op de gewenste en noodzakelijke objectiviteit en onafhankelijkheid. Elke vorm en schijn van bevoordeling of belangenverstrengeling tussen een lid van de Raad van Toezicht en de organisatie dient te worden vermeden. Dit betekent dat geen lid van de Raad kunnen worden: personen die in dienst zijn van De Noorderbrug of die regelmatig ten behoeve van de aan De Noorderbrug verbonden instellingen arbeid verrichten en/of diensten verlenen; personen die gehuwd zijn of samenwonend zijn met een persoon in dienst van De Noorderbrug, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht of Raad van Bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad; personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties hebben met De Noorderbrug; personen die niet het vrije beheer over zijn of haar vermogen hebben; personen die binnen De Noorderbrug lid zijn van een commissie of raad. Daarnaast gelden de beperkingen zoals geformuleerd in de Wet Bestuur en Toezicht.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. U kunt die tot en met donderdag 20 oktober a.s. mailen aan vacature@talent-performance.nl met vermelding van De Noorderbrug. Wij nodigen ook graag mensen uit die passen bij de doelgroep waaraan De Noorderbrug ondersteuning biedt om kennis te nemen van de vacaturetekst.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra,
TALENT PERFORMANCE: 050-4092720 of 06-53897499.

Onze klanten

Ons werkgebied bestrijkt geheel Nederland, met het accent op het noorden, oosten en midden van Nederland. Onze opdrachtgevers zijn actief in de volgende branches:

 • gezondheidszorg
 • chemische industrie
 • leisure
 • advocatuur
 • media
 • telecommunicatie
 • cultuur
 • food
 • overheid/publieke sector
 • ICT
 • afval en milieu
 • woningcorporatie
 • financiële dienstverlening
 • bouw
 • onderwijs
 • interieurbouw
 • politie
 • openbaar vervoer
 • grafische industrie
 • Zakelijke dienstverlening
 • welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • ontwikkelingswerk