Talent Performance

Talent Performance helpt bij het invullen van sleutelposities op strategisch en tactisch niveau in uw organisatie. Daartoe behoort ook de werving en selectie van kandidaten voor toezichthoudende functies. Wij werken voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende branches. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. Wij volgen bestuurders, directeuren en managers in hun loopbaan. Daarnaast maken wij, indien passend, gebruik van media search.

Talent Performance heeft opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren. Daaronder opmerkelijk veel vaste relaties. Zij voelen zich aangesproken door de visie van Talent Performance op vraagstukken rond leidinggeven, teamvorming en persoonlijke ontwikkeling.

 

Onze Visie

„Een succesvolle organisatie streeft naar diversiteit en evenwicht in de top”

Annelize Wilpstra

Een succesvolle organisatie streeft naar diversiteit in de top. Verschillende competenties, persoonlijkheden en achtergronden moeten goed met elkaar in evenwicht zijn. De werkwijze van Talent Performance is daarom gericht op diversiteit en evenwicht.

Onze visie komt tot uitdrukking in ons aanbod en onze werkwijze. Maar ook in een drietal speciale aandachtsgebieden:

 • diversiteit in de samenstelling van bestuur of managementteam
 • de vrouwelijke component in bestuur of management
 • verjonging van de Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht

Diversiteit in teams

Talent Performance streeft bij de samenstelling van een team altijd naar diversiteit. Dat betekent dat onze focus is gericht op het samenstellen van een team, waarin de leden elkaar onderling versterken en waarin de verschillende competenties, persoonlijkheden en achtergronden goed met elkaar in evenwicht zijn.

Vrouwen in managementposities

Talent Performance heeft, indien passend, bij het uitvoeren van haar opdrachten extra aandacht voor de vrouwelijke component in het bestuur of management. Als wij in specifieke gevallen onze executive search op vrouwen richten, dan heeft dat pragmatische redenen. Kwaliteiten van vrouwen zijn helaas nog schaars in de top.

Wij beschikken over een databank met talentvolle vrouwen, waaronder zowel vrouwen in eindverantwoordelijke functies, als kandidaten die nog volop bezig zijn met hun eigen professionele ontwikkeling. We verwachten dat de komende jaren veel van deze vrouwen zullen doorstromen naar zwaardere bestuurs- en managementfuncties. Dit om de eenvoudige reden dat sommige kwaliteiten, noodzakelijk voor een succesvol team, vaker bij vrouwen dan bij mannen zijn aan te treffen.

Raad van Commissarissen – Raad van Toezicht

Corporate governance heeft ervoor gezorgd dat organisaties professioneler omgaan met hun Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Dat begint bij de samenstelling van de raad en de selectie van nieuwe kandidaten. Het ‘zoeken in de eigen kennissenkring’ past daar niet meer bij. Wil men de professionaliteit vergroten, dan wordt de werving uitbesteed aan een professioneel bureau.

Talent Performance ondersteunt de werving van leden voor Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. Ook hier geldt: diversiteit en evenwicht geeft een meer  succesvolle raad. Om die reden heeft Talent Performance, indien passend, bij het uitvoeren van haar opdrachten extra aandacht voor de vrouwelijke component en voor verjonging van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht.

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde leeftijd van raadsleden nu op 58 jaar ligt. Vaak vinden de opdrachtgevers onze aandacht voor jongere kandidaten dan ook verrassend. We zien dergelijke kandidaten niet in plaats van, maar het liefst in combinatie met mensen met een gedegen ervaring. Het blijkt dat mannen en vrouwen die volop bezig zijn met hun eigen professionele ontwikkeling, een belangrijke toegevoegde waarde hebben.

Naast het werven van kandidaten voor de Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht ondersteunt Talent Performance zelfevaluaties.

Ons aanbod

Het aanbod van Talent Performance omvat de volgende onderdelen:

 •   talent search
 •   advies en begeleiding
 •   performance check (assessments)
 •   boardroom consultancy

Elke opdracht is maatwerk. Het kan, in overleg met de opdrachtgever, de vorm krijgen van een uitbesteding of een begeleiding. Bij uitbesteding werft en selecteert Talent Performance kandidaten en presenteert aan de opdrachtgever een beperkt aantal kandidaten die voldoen aan het profiel. Bij begeleiding van een wervings- en selectieproces wordt onze expertise toegevoegd aan de knowhow waarover de opdrachtgevende organisatie zelf beschikt. Voor de performance check maakt Talent Performance gebruikt van een methodiek met een sterk voorspellend resultaat.

Executive search

Het werven van kandidaten begint altijd met het in kaart brengen van de ideale kandidaat. Voor het opstellen van het gewenste profiel wordt uitgebreid kennis gemaakt met de organisatie en bij het in kaart brengen van het gewenste profiel wordt rekening gehouden met de samenstelling van het bestaande team. Belangrijk is om het profiel specifiek genoeg te houden en tegelijkertijd ook interessant te laten zijn voor kandidaten waaraan niet in eerste instantie wordt gedacht.

Voor het vinden van de juiste kandidaten gebruiken we uiteenlopende instrumenten: executive search, het uitgebreide netwerk waarover wij beschikken, onze databank en indien gewenst media search. De medewerkers van Talent Performance beschikken over de discretie en het inlevingsvermogen om kandidaten op de juiste manier te benaderen en te informeren.

Assessments

Assessments kunnen extra zekerheid geven bij het selecteren van een kandidaat. Talent Performance maakt gebruikt van een methodiek met een sterk  voorspellend resultaat.

Kenmerkend voor onze methodiek is:

 • de grote mate van objectiviteit
 • het sterk voorspellende resultaat
 • de gebruiksvriendelijkheid
 • de laagdrempeligheid

Behalve in wervings- en selectieprocedures wordt de methodiek toegepast bij:

 • herstructurering van organisaties
 • management development-programma’s
 • traineeship-programma’s
 • coaching
 • analyse van de samenstelling van een directie- en  managementteam
 • vraagstukken over de samenwerking binnen teams
 • loopbaanvraagstukken.

Advies en begeleiding bij selectieprocedures

Als externe deskundige worden Talent Performance vaak bij (her-)plaatsingen procedures betrokken. Bij deze opdrachten ondersteunen wij de opdrachtgever bij het opstarten van de selectieprocedure, het opstellen van de gewenste profielen, de selectiegesprekken en de beoordeling. Met deze werkwijze wordt onze expertise toegevoegd aan de knowhow waarover de opdrachtgevende organisatie zelf beschikt.

Boardroom consultancy

Vanuit onze betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en kandidaten ontstaan goede en langdurige relaties en worden wij gevraagd voor aanvullende diensten onder de noemer boardroom consultancy.

Daarbij gaat het meestal om de verdere professionele ontwikkeling van de geplaatste kandidaat: het ondersteunen bij toekomstgericht denken; het zoeken naar zijn of haar kernkwaliteiten; de persoonlijke ontwikkeling in verhouding tot de huidige werksituatie. Daarbij maken wij gebruik van onze jarenlange ervaring als interim-manager, schaduwmanager voor interim-opdrachten en coach.

Vacatures

Voor het vinden van de juiste kandidaten maken wij gebruik van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. Indien gewenst maken wij daarnaast gebruik van media search. Bij media search wordt de advertentie in ieder geval op deze pagina en op LinkedIn geplaatst. Media-search vacatures:

Voorzitter en Lid Raad van Toezicht

De Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, is één van de meest veelzijdige kennisinstituten van Nederland. De Hanzehogeschool biedt kennis aan die werkt. Op dit moment bestaat de Hanzehogeschool uit bijna 90 verschillende bachelor- en masteropleidingen, ondergebracht in 17 Schools. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de vaststelling van strategie en beleid enerzijds en op de realisatie daarvan door beoordeling van de actieplannen en monitoring anderzijds. De Raad richt zich daarbij naar het belang van de Hanzehogeschool Groningen en de maatschappelijke doelstelling die de organisatie heeft. Daarnaast fungeert de Raad als klankbord voor het College van Bestuur, daagt hij het College van Bestuur uit om de prestaties van de Hanzehogeschool te verbeteren en te blijven vernieuwen en geeft hij adviezen op basis van deskundigheid en inzicht.

Meer informatie...

Voorzitter en Lid Raad van Toezicht

De Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, is één van de meest veelzijdige kennisinstituten van Nederland. De Hanzehogeschool biedt kennis aan die werkt. Op dit moment bestaat de Hanzehogeschool uit bijna 90 verschillende bachelor- en masteropleidingen, ondergebracht in 17 Schools. De Hogeschool bereidt mensen voor op beroepsuitoefening in internationaal perspectief en ondersteunt bedrijven bij de competentie-ontwikkeling van hun medewerkers. Aan de Hanzehogeschool  studeren ruim 27.000 studenten en er werken bijna 3.300 medewerkers. Binnen de Hanzehogeschool wordt praktijkgericht onderzoek verricht, waarmee het onderwijs zich permanent vernieuwt en toegespitst blijft op de dagelijkse praktijk. Op dit moment heeft de Hanzehogeschool meer dan 50 lectoraten, gebundeld in zes kenniscentra: Hanzehogeschool Centre of Expertise Healthy Aging, Ondernemerschap, Energie, Arbeid, NoorderRuimte en Kunst & Samenleving. Vanwege reglementair aftreden ontstaan per 1 januari 2017 de vacatures

voorzitter en lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de vaststelling van strategie en beleid enerzijds en op de realisatie daarvan door beoordeling van de actieplannen en monitoring anderzijds. De Raad richt zich daarbij naar het belang van de Hanzehogeschool Groningen en de maatschappelijke doelstelling die de organisatie heeft. Daarnaast fungeert de Raad als klankbord voor het College van Bestuur, daagt hij het College van Bestuur uit om de prestaties van de Hanzehogeschool te verbeteren en te blijven vernieuwen en geeft hij adviezen op basis van deskundigheid en inzicht. Tot slot vervult de Raad de rol van werkgever voor het College van Bestuur. Bij het vervullen van zijn taak als toezichthouder draagt de Raad van Toezicht zorg voor een goede balans tussen inhoudelijk betrokken zijn en afstand bewaren. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zeven leden. De Raad komt zes keer per jaar formeel plenair bijeen. De tijdsbesteding die het voorzitterschap vraagt is minimaal 120 uur per jaar en die van het raadslidmaatschap minimaal 80 uur per jaar.

Vacatures
Voor de vacante posities wordt een kandidaat gezocht met ruime ervaring op een eindverantwoordelijk niveau in een grote organisatie in het bedrijfsleven en een kandidaat met ruime ervaring in het openbaar bestuur, bij voorkeur gecombineerd met ervaring op een strategisch eindverantwoordelijk niveau in een nonprofit organisatie. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij binding hebben met Noord Nederland en er bij voorkeur woonachtig zijn.

Profiel voorzitter en lid
Voor het voorzitterschap wordt een kandidaat gezocht die in staat is om op een zowel verbindende als sturende wijze de rol te vervullen. Hij of zij heeft affiniteit met en inzicht in ontwikkelingen in het hoger onderwijs en onderzoek. De kandidaat heeft een uitstekend relevant netwerk binnen instellingen en bedrijven, alsmede ook een bestuurlijk netwerk, in het Noorden. Van de voorzitter wordt verwacht dat hij of zij leiding geeft aan het integrale proces van toezicht waarbij de verantwoordelijkheid van de Raad voor de kwaliteit van het eigen functioneren specifiek en bewust aanwezig is.

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij het vermogen hebben om de toezichthoudende en adviserende rol in teamverband uit te oefenen en tegelijkertijd over een onafhankelijke opstelling beschikken. Daarnaast wordt van alle leden verwacht dat zij beschikken over: een gedegen actuele oriëntatie op strategisch/bestuurlijk niveau en een brede toekomstgerichte maatschappelijke oriëntatie en dat zij in staat zijn om vanuit kennis en ervaring, o.a. door maatschappelijk actief te zijn, een concrete visionaire bijdrage te leveren, mede waardoor de Hanzehogeschool Groningen optimaal inhoud kan geven aan zijn maatschappelijke doelstellingen.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag tegemoet. U kunt tot en met uiterlijk donderdag 29 september a.s. uw CV en begeleidende brief mailen aan: vacature@talent-performance.nl onder vermelding van Hanzehogeschool/voorzitter of Hanzehogeschool/lid.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra,
TALENT PERFORMANCE: 050-4092720 of 06-53897499.

Onze klanten

Ons werkgebied bestrijkt geheel Nederland, met het accent op het noorden, oosten en midden van Nederland. Onze opdrachtgevers zijn actief in de volgende branches:

 • gezondheidszorg
 • chemische industrie
 • leisure
 • advocatuur
 • media
 • telecommunicatie
 • cultuur
 • food
 • overheid/publieke sector
 • ICT
 • afval en milieu
 • woningcorporatie
 • financiële dienstverlening
 • bouw
 • onderwijs
 • interieurbouw
 • politie
 • openbaar vervoer
 • grafische industrie
 • Zakelijke dienstverlening
 • welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • ontwikkelingswerk