Talent Performance

Talent Performance helpt bij het invullen van sleutelposities op strategisch en tactisch niveau in uw organisatie. Daartoe behoort ook de werving en selectie van kandidaten voor toezichthoudende functies. Wij werken voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende branches. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. Wij volgen bestuurders, directeuren en managers in hun loopbaan. Daarnaast maken wij, indien passend, gebruik van media search.

Talent Performance heeft opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren. Daaronder opmerkelijk veel vaste relaties. Zij voelen zich aangesproken door de visie van Talent Performance op vraagstukken rond leidinggeven, teamvorming en persoonlijke ontwikkeling.

 

Onze Visie

„Een succesvolle organisatie streeft naar diversiteit en evenwicht in de top”

Annelize Wilpstra

Een succesvolle organisatie streeft naar diversiteit in de top. Verschillende competenties, persoonlijkheden en achtergronden moeten goed met elkaar in evenwicht zijn. De werkwijze van Talent Performance is daarom gericht op diversiteit en evenwicht.

Onze visie komt tot uitdrukking in ons aanbod en onze werkwijze. Maar ook in een drietal speciale aandachtsgebieden:

 • diversiteit in de samenstelling van bestuur of managementteam
 • de vrouwelijke component in bestuur of management
 • verjonging van de Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht

Diversiteit in teams

Talent Performance streeft bij de samenstelling van een team altijd naar diversiteit. Dat betekent dat onze focus is gericht op het samenstellen van een team, waarin de leden elkaar onderling versterken en waarin de verschillende competenties, persoonlijkheden en achtergronden goed met elkaar in evenwicht zijn.

Vrouwen in managementposities

Talent Performance heeft, indien passend, bij het uitvoeren van haar opdrachten extra aandacht voor de vrouwelijke component in het bestuur of management. Als wij in specifieke gevallen onze executive search op vrouwen richten, dan heeft dat pragmatische redenen. Kwaliteiten van vrouwen zijn helaas nog schaars in de top.

Wij beschikken over een databank met talentvolle vrouwen, waaronder zowel vrouwen in eindverantwoordelijke functies, als kandidaten die nog volop bezig zijn met hun eigen professionele ontwikkeling. We verwachten dat de komende jaren veel van deze vrouwen zullen doorstromen naar zwaardere bestuurs- en managementfuncties. Dit om de eenvoudige reden dat sommige kwaliteiten, noodzakelijk voor een succesvol team, vaker bij vrouwen dan bij mannen zijn aan te treffen.

Raad van Commissarissen – Raad van Toezicht

Corporate governance heeft ervoor gezorgd dat organisaties professioneler omgaan met hun Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Dat begint bij de samenstelling van de raad en de selectie van nieuwe kandidaten. Het ‘zoeken in de eigen kennissenkring’ past daar niet meer bij. Wil men de professionaliteit vergroten, dan wordt de werving uitbesteed aan een professioneel bureau.

Talent Performance ondersteunt de werving van leden voor Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. Ook hier geldt: diversiteit en evenwicht geeft een meer  succesvolle raad. Om die reden heeft Talent Performance, indien passend, bij het uitvoeren van haar opdrachten extra aandacht voor de vrouwelijke component en voor verjonging van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht.

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde leeftijd van raadsleden nu op 58 jaar ligt. Vaak vinden de opdrachtgevers onze aandacht voor jongere kandidaten dan ook verrassend. We zien dergelijke kandidaten niet in plaats van, maar het liefst in combinatie met mensen met een gedegen ervaring. Het blijkt dat mannen en vrouwen die volop bezig zijn met hun eigen professionele ontwikkeling, een belangrijke toegevoegde waarde hebben.

Naast het werven van kandidaten voor de Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht ondersteunt Talent Performance zelfevaluaties.

Ons aanbod

Het aanbod van Talent Performance omvat de volgende onderdelen:

 •   talent search
 •   advies en begeleiding
 •   performance check (assessments)
 •   boardroom consultancy

Elke opdracht is maatwerk. Het kan, in overleg met de opdrachtgever, de vorm krijgen van een uitbesteding of een begeleiding. Bij uitbesteding werft en selecteert Talent Performance kandidaten en presenteert aan de opdrachtgever een beperkt aantal kandidaten die voldoen aan het profiel. Bij begeleiding van een wervings- en selectieproces wordt onze expertise toegevoegd aan de knowhow waarover de opdrachtgevende organisatie zelf beschikt. Voor de performance check maakt Talent Performance gebruikt van een methodiek met een sterk voorspellend resultaat.

Executive search

Het werven van kandidaten begint altijd met het in kaart brengen van de ideale kandidaat. Voor het opstellen van het gewenste profiel wordt uitgebreid kennis gemaakt met de organisatie en bij het in kaart brengen van het gewenste profiel wordt rekening gehouden met de samenstelling van het bestaande team. Belangrijk is om het profiel specifiek genoeg te houden en tegelijkertijd ook interessant te laten zijn voor kandidaten waaraan niet in eerste instantie wordt gedacht.

Voor het vinden van de juiste kandidaten gebruiken we uiteenlopende instrumenten: executive search, het uitgebreide netwerk waarover wij beschikken, onze databank en indien gewenst media search. De medewerkers van Talent Performance beschikken over de discretie en het inlevingsvermogen om kandidaten op de juiste manier te benaderen en te informeren.

Assessments

Assessments kunnen extra zekerheid geven bij het selecteren van een kandidaat. Talent Performance maakt gebruikt van een methodiek met een sterk  voorspellend resultaat.

Kenmerkend voor onze methodiek is:

 • de grote mate van objectiviteit
 • het sterk voorspellende resultaat
 • de gebruiksvriendelijkheid
 • de laagdrempeligheid

Behalve in wervings- en selectieprocedures wordt de methodiek toegepast bij:

 • herstructurering van organisaties
 • management development-programma’s
 • traineeship-programma’s
 • coaching
 • analyse van de samenstelling van een directie- en  managementteam
 • vraagstukken over de samenwerking binnen teams
 • loopbaanvraagstukken.

Advies en begeleiding bij selectieprocedures

Als externe deskundige worden Talent Performance vaak bij (her-)plaatsingen procedures betrokken. Bij deze opdrachten ondersteunen wij de opdrachtgever bij het opstarten van de selectieprocedure, het opstellen van de gewenste profielen, de selectiegesprekken en de beoordeling. Met deze werkwijze wordt onze expertise toegevoegd aan de knowhow waarover de opdrachtgevende organisatie zelf beschikt.

Boardroom consultancy

Vanuit onze betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en kandidaten ontstaan goede en langdurige relaties en worden wij gevraagd voor aanvullende diensten onder de noemer boardroom consultancy.

Daarbij gaat het meestal om de verdere professionele ontwikkeling van de geplaatste kandidaat: het ondersteunen bij toekomstgericht denken; het zoeken naar zijn of haar kernkwaliteiten; de persoonlijke ontwikkeling in verhouding tot de huidige werksituatie. Daarbij maken wij gebruik van onze jarenlange ervaring als interim-manager, schaduwmanager voor interim-opdrachten en coach.

Vacatures

Voor het vinden van de juiste kandidaten maken wij gebruik van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. Indien gewenst maken wij daarnaast gebruik van media search. Bij media search wordt de advertentie in ieder geval op deze pagina en op LinkedIn geplaatst. Media-search vacatures:

lid Raad van Toezicht

ROC Drenthe College is hét ROC van Drenthe. Het ROC biedt MBO opleidingen op alle niveaus aan jongeren en volwassenen. Met circa 9000 studenten is Drenthe College een ROC van gemiddelde grootte. Drenthe College is financieel gezond. Voor de komende jaren heeft Drenthe College een aantal belangrijke speerpunten geformuleerd waarbij de belangrijkste het ontwikkelen van inspirerende opleidingen, het professionaliseren van de medewerkers en het intensiveren van de verbinding met de arbeidsmarkt zijn.
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de vaststelling van strategie en beleid enerzijds en de actieplannen en monitoring op de realisatie daarvan anderzijds. De Raad richt zich daarbij naar het belang van Drenthe College, haar maatschappelijke doelstelling en het belang van relevante belanghebbenden. Daarnaast fungeert de Raad als klankbord voor het College van Bestuur en geeft adviezen op basis van deskundigheid en inzicht. Tot slot vervult de Raad de rol van werkgever voor het College van Bestuur. De kandidaat wordt voorzitter van de Auditcommissie. Voor deze positie wordt dan ook een kandidaat gezocht met een sterke financiële achtergrond.

Meer informatie...

lid Raad van Toezicht

ROC Drenthe College is hét ROC van Drenthe. Het ROC biedt MBO opleidingen op alle niveaus aan jongeren en volwassenen. Met circa 9000 studenten is Drenthe College een ROC van gemiddelde grootte. Drenthe College is financieel gezond. Voor de komende jaren heeft Drenthe College een aantal belangrijke speerpunten geformuleerd waarbij de belangrijkste het ontwikkelen van inspirerende opleidingen, het professionaliseren van de medewerkers en het intensiveren van de verbinding met de arbeidsmarkt zijn. Drenthe College heeft vestigingen in Assen, Emmen en Meppel. Het onderwijs bij Drenthe College wordt gegeven vanuit de visie dat een opleiding met ruimte om te groeien vanuit eigen passie en talent, een belangrijke pijler voor een waardevolle en betekenisvolle toekomst is. Per 1 mei 2017 ontstaat een vacature voor:

lid Raad van Toezicht

De kandidaat wordt voorzitter van de Auditcommissie. Voor deze positie wordt dan ook een kandidaat gezocht met een sterke financiële achtergrond.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de vaststelling van strategie en beleid enerzijds en de actieplannen en monitoring op de realisatie daarvan anderzijds. De Raad richt zich daarbij naar het belang van Drenthe College, haar maatschappelijke doelstelling en het belang van relevante belanghebbenden. Daarnaast fungeert de Raad als klankbord voor het College van Bestuur en geeft adviezen op basis van deskundigheid en inzicht. Tot slot vervult de Raad de rol van werkgever voor het College van Bestuur.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een financieel expert is en woonachtig en/of werkzaam in Noord Nederland (bij voorkeur in Drenthe). Kennis van ICT is een pre. Daarnaast wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij: goed op de hoogte is van de sociaal- economische ontwikkelingen in Noord Nederland; beschikt over een groot netwerk, zowel beroepsmatig als regionaal; affiniteit heeft met en kennis van het (beroeps)onderwijs; ruime/brede kennis en ervaring heeft op een eindverantwoordelijk strategisch niveau om de organisatie en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen; inzicht heeft in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur; bekend is met de beginselen van good governance, bij voorkeur ook in het (beroeps-)onderwijs, en deze onderschrijft; het vermogen bezit om de toezichthoudende en adviserende rol in teamverband uit te kunnen oefenen en tegelijkertijd een onafhankelijke opstelling heeft; een juiste balans weet te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand; voldoende beschikbaar is en de energie heeft om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw brief en CV graag tegemoet. U kunt deze tot en met uiterlijk donderdag 23 februari a.s. mailen aan vacature@talent-performance.nl onder vermelding van Drenthe College, lid RvT. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

Directeur/Bestuurder

Reactie termijn gesloten

Meer informatie...

Directeur/Bestuurder

Caparis is een naamloze vennootschap waarvan de aandelen in handen zijn van acht Friese gemeenten: Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Caparis voert voor deze gemeenten via de GR SW ‘Fryslân’ de ‘oude’ Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Caparis zoekt en onderhoudt een extern netwerk van arbeidsplaatsen bij reguliere organisaties ten behoeve van begeleid werken en detacheringen, als ook het plaatsen en begeleiden van SW’ers op die arbeidsplaatsen. Caparis voert zelf re-integratie activiteiten uit. In de diensten die Caparis aanbiedt, zijn het proces en het eindresultaat van groot belang. Maar nog belangrijker hierin is dat het gaat om mensen die zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen om zo goed mogelijk te integreren in de arbeidsmarkt. Daarbij stelt Caparis reële doelen en kijkt daarbij goed naar de persoonlijke capaciteiten van de werknemer. Dit alles leidt tot een veelzijdige organisatie met toegewijde en vakkundige mensen. Caparis zoekt een

directeur/bestuurder

De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor de maatschappelijke opdracht die de organisatie heeft en hij of zij is daarmee integraal verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering. De integrale verantwoordelijkheid betekent dat hij of zij verantwoordelijk is voor: de strategische beleidsontwikkeling en de implementatie daarvan; een stevige positie van het bedrijf in de markt; een financieel gezonde bedrijfsvoering; een goed personeels- en organisatiebeleid, het communicatiebeleid en de externe representatie. Tevens is de bestuurder verantwoordelijk voor de verbinding en een goede samenwerking met de verschillende stakeholders, waaronder de gemeenten die aandeelhouder zijn van het bedrijf.
De directeur staat in de komende jaren voor de belangrijke opgave om de huidige organisatie te leiden door het transitieproces dat in gang wordt gezet als gevolg van het besluit van de aandeelhouders om de uitvoering van de Participatiewet, die sinds 2015 van kracht is, niet exclusief aan Caparis te gunnen. Dit betekent dat Caparis in zijn oude vorm (WSW) afgebouwd moet worden. Tegelijk streeft de organisatie ernaar om in afgeslankte vorm de dienstverlening voort te zetten en uit te breiden.

Functie-eisen
De functie vereist:
• affiniteit met de doelgroep aan wie Caparis werkgelegenheid biedt;
• ruime (statutaire) bestuurlijke ervaring in complexe organisaties;
• het vermogen en de ervaring om visie te ontwikkelen en te vertalen naar strategisch beleid, daarvoor draagvlak te creëren en die te implementeren;
• ruime ervaring met het doorvoeren van veranderingsprocessen;
• kennis van en affiniteit met de semipublieke sector;
• financieel-economische kennis en ervaring met bedrijfsvoering;
• ervaring met het omgaan met media;
• ervaring met medezeggenschap;
• een academisch werk- en denkniveau.

U bent woonachtig in Noord-Nederland of heeft de bereidheid daar naartoe te verhuizen en beschikt over een goed relevant netwerk.

Profiel
U bent een maatschappelijk ondernemer die kansen ziet en deze op innovatieve wijze weet te benutten. Daarbij beschikt u over politieke sensitiviteit en heeft u gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. U bent een stevige bestuurder met een natuurlijke leiderschapsstijl. U bent open en duidelijk over de koers die wordt ingezet en over de stip aan de horizon waar de organisatie in de komende jaren naar toegroeit. U pakt zaken aan en heeft het vermogen om de grote verandering waarvoor de organisatie staat door te voeren zonder dat er onnodige onrust en onzekerheid ontstaat. Aan het realiseren van de gestelde doelen werkt u doelgericht. Daarbij heeft u oog voor het creëren van een goed sociaal werkklimaat, ziet u het belang van de medezeggenschap binnen de organisatie en bent u in staat om medewerkers mee te nemen in de verandering, hen te motiveren en te stimuleren. U bent communicatief en contactueel sterk, maakt gemakkelijk verbinding met uiteenlopende mensen en bent, ook binnen de organisatie, zichtbaar en benaderbaar. U bent samenwerkingsgericht en u heeft een goed oog voor de behoeften en belangen van de verschillende stakeholders, waaronder de betrokken gemeentebesturen en ondernemers.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidend schrijven graag tegemoet. U kunt deze tot en met uiterlijk donderdag 2 februari a.s. mailen aan vacature@talent-performance.nl, onder vermelding van directeur/bestuurder Caparis. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra, 050-4092720 of 06-53897499.

Bestuurssecretaris

Reactie termijn gesloten

Meer informatie...

Bestuurssecretaris

Caparis is een naamloze vennootschap waarvan de aandelen in handen zijn van acht Friese gemeenten: Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Caparis voert voor deze gemeenten via de GR SW ‘Fryslân’ de ‘oude’ Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Caparis zoekt en onderhoudt een extern netwerk van arbeidsplaatsen bij reguliere organisaties ten behoeve van begeleid werken en detacheringen, als ook het plaatsen en begeleiden van SW’ers op die arbeidsplaatsen. Caparis voert zelf re-integratie activiteiten uit. In de diensten die Caparis aanbiedt, zijn het proces en het eindresultaat van groot belang. Maar nog belangrijker hierin is dat het gaat om mensen die zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen om zo goed mogelijk te integreren in de arbeidsmarkt. Daarbij stelt Caparis reële doelen en kijkt goed naar de persoonlijke capaciteiten van de werknemer. Dit alles leidt tot een veelzijdige organisatie met toegewijde en vakkundige mensen. Caparis zoekt een

bestuurssecretaris

De bestuurssecretaris zal met betrekking tot de beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan een belangrijke inhoudelijke, ondersteunende en adviserende rol vervullen voor de directeur/bestuurder, de directeur Bedrijfsvoering en voor de Raad van Commissarissen. Dit betekent dat de bestuurssecretaris onder meer: in opdracht van de directeur/bestuurder (strategische) beleidsnotities voorbereidt en schrijft; de uitvoering van het beleid monitort; externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van Caparis volgt; de (beleids-)voorstellen, waaronder die van MT-leden, toetst aan de wet- en regelgeving; de vergaderingen met de verschillende stakeholders voorbereidt en de rol van secretaris van de Raad van Commissarissen en de Aandeelhoudersvergadering vervult.

Functie-eisen
De functie vereist dat u beschikt over: een relevante academische opleiding (bij voorkeur een juridische of bestuurskundige); kennis van de WSW en ontwikkelingen in het sociaal domein; het vermogen om op strategisch niveau te denken en te werken; het vermogen en de ervaring om beleidsvoorstellen uit te werken en te schrijven; ervaring met bestuurlijke processen in complexe omgevingen; politieke sensitiviteit en oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen en uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.

Profiel
U komt het beste tot uw recht in een rol waarin u ‘spin in het web’ bent. U bent stevig, communicatief sterk, samenwerkingsgericht, maakt gemakkelijk contact met anderen en weet mensen op een positieve wijze te beïnvloeden. U neemt initiatief, regelt de zaken en combineert taakgerichtheid en servicegerichtheid met elkaar. U bent sensitief en heeft een goed gevoel voor verhoudingen. Kenmerkend voor de wijze waarop u werkt is: proactief, accuraat, planmatig, het overzicht behoudend en “afspraak is afspraak”.

Belangstelling?
Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidend schrijven graag tegemoet. U kunt tot en met uiterlijk donderdag 2 februari a.s. mailen aan vacature@talent-performance.nl, onder vermelding van bestuurssecretaris Caparis. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra, 050-4092720 of 06-53897499.

Leden Raad van Toezicht

Reactie termijn gesloten

Meer informatie...

Leden Raad van Toezicht

Directeur/Bestuurder

Reactie termijn gesloten.

Meer informatie...

Directeur/Bestuurder

Reactie termijn gesloten.

 

Twee leden Raad van Toezicht

Reactie termijn gesloten.

Meer informatie...

Twee leden Raad van Toezicht

Reactie termijn gesloten.

Onze klanten

Ons werkgebied bestrijkt geheel Nederland, met het accent op het noorden, oosten en midden van Nederland. Onze opdrachtgevers zijn actief in de volgende branches:

 • gezondheidszorg
 • chemische industrie
 • leisure
 • advocatuur
 • media
 • telecommunicatie
 • cultuur
 • food
 • overheid/publieke sector
 • ICT
 • afval en milieu
 • woningcorporatie
 • financiële dienstverlening
 • bouw
 • onderwijs
 • interieurbouw
 • politie
 • openbaar vervoer
 • grafische industrie
 • Zakelijke dienstverlening
 • welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • ontwikkelingswerk